Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-51-5/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

5. 2. 2024IHNED (5. 2. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-52-5/24
Bod programu: Schválení uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ – vodovodní přivaděč

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ s firmou PALMA development s.r.o., se sídlem v Poděbradech, T.G. Masaryka 1412. VBř. bude zřízeno k pozemkům č. parc. 832/99 a 832/104 v obci a k.ú. Pečky, ve kterých je uložen vodovodní přivaděč. Cena za zřízení VBř. činí celkem 17.576,- Kč bez DPH (délka VBř. = 87,88 m x 200,- Kč).
 

5. 2. 2024Jana Najbrtová31. 5. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-53-5/24
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na byt č. 37, Tř. 5 května 218, Pečky k 31.3.2024. 

5. 2. 2024Martina Hrázská19. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-54-5/24
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2024

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2024.

5. 2. 2024Marcela Bahníková21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-55-5/24
Bod programu: Dar - běžecký závod

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, bytem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na pořádání běžeckého závodu Kros Pičhorou.

5. 2. 2024Marcela Bahníková19. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-56-5/24
Bod programu: Dar - stacionář

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč na provoz stacionáře Handicap centrum srdce, o.p.s. , IČO: 275 76 612.

5. 2. 2024Marcela Bahníková19. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-57-5/24
Bod programu: Dotace - činnost místního spolku chovatelů poštovních holubů

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace 5 000 Kč paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na činnost chovatelů poštovních holubů v Pečkách a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

5. 2. 2024Marcela Bahníková19. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-58-5/24
Bod programu: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Pečky a MAS Podlipansko, o.p.s. za cenu 16 000,-Kč na podání žádosti o dotaci na akci: "Zavedení systému hospodaření s energií ve městě Pečky v podobě zavedení energetického managementu" v souladu s výzvou EFEKT 2/2024, čímž uděluje souhlas s podáním žádosti o dotaci.

5. 2. 2024Věra Růžičková19. 2. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2