Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 5/2024
Město Pečky
datum: 5. 2. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Ing. Petr Dürr
Hosté: Ing. Markéta Pošíková - MAS Podlipansko, o.p.s.
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 05.02.2024 v 15:07:59

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:05
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:08:05
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:08:44

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:50
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Schválení uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ – vodovodní přivaděč
5. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
6. Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2024
8. Dar - běžecký závod
9. Dar - stacionář
10. Dotace - činnost místního spolku chovatelů poštovních holubů
11. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:08:50
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:09:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-51-5/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (5. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:09:49

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:09:55

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o kolaudaci stavby úpravna vody - provoz bude zahájen dle zvláštního provozního řádu 
- informace o schůzce s developerem - VPK Suchý
- informace o podání žádosti o dotaci na Ministerstvo průmyslu  a obchodu ČR - rekonstrukce VO, výměna 414 svítidel, vypsání VŘ na zhotovitele stavby, předpokládaná realizace stavby v létě 2024
- informace o prezentaci - digitální mapa města 
- informace o videokonferenci s CzechInvest, investiční příležitosti ve městě
Zdeněk Fejfar
- informace o plánované schůzce se starostkou obce Tatce a starostou obce Milčice ve věci připojení obce Tatce na pečecký vodovod
tajemnice
- informace o proběhlé kontrole na stavebním odboru ze Středočeského kraje
- informace o nástupu nové sociální pracovnice p. L. Horkel
- informace o kontrole požární ochrany v DPS čp. 1042 Chvalovická ul., Pečky
Diskuze zahájena v 15:09:55
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Pavlína Nepovímová
V 15:13:01 přišel Ing. Petr Dürr, přítomno 7 radních.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (7) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:48:06

4. Schválení uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ – vodovodní přivaděč (bod číslo 4)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:48:10

Důvodová zpráva:

Doporučujeme uzavřít Smlouvu o zřízení VBř., protože vodovodní přivaděč se nachází z části v pozemcích, které jsou určeny k prodeji jako stavební parcely. Nabízí je developer - firma PALMA development s.r.o., Poděbrady.
Diskuze zahájena v 15:48:10
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
V 15:49:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ s firmou PALMA development s.r.o., se sídlem v Poděbradech, T.G. Masaryka 1412. VBř. bude zřízeno k pozemkům č. parc. 832/99 a 832/104 v obci a k.ú. Pečky, ve kterých je uložen vodovodní přivaděč. Cena za zřízení VBř. činí celkem 17.576,- Kč bez DPH (délka VBř. = 87,88 m x 200,- Kč). 
Hlasování
pro: (7) Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-52-5/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 5. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:49:15

5. Žádost o ukončení nájemní smlouvy (bod číslo 5)

Předkladatel: Martina Hrázská
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:49:20

Důvodová zpráva:

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​l podal dne 24.1.2024 žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 37, Tř. 5. května 218, Pečky, která byla uzavřena dne 29.6.2018. Výpovědní doba v nájemní smlouvě je tříměsíční a pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​l žádá o zkrácení na dva měsíce a to k 31.3.2024.
Diskuze zahájena v 15:49:20
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
V 15:54:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martina Hrázská") v tomto znění:
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na byt č. 37, Tř. 5 května 218, Pečky k 31.3.2024. 
Hlasování
pro: (7) Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-53-5/24
zodpovídá: Martina Hrázská
termín: 19. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:54:28

6. Rozpočtové opatření č. 2/2024 (bod číslo 7)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:55:03

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření v kompetenci ZM obsahují zvýšení  dotace na výkon státní správy dle rozpisu MF,  průtokovou dotaci pro ZŠ a nový výdaj na nákup traktorové sekačky. Na základě žádosti TJ Sokol Velké Chvalovice město po schválení rozpočtových opatření pořídí novou traktorovou sekačku a zapůjčí ji uvedené TJ.
Diskuze zahájena v 15:55:03
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek
V 15:59:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2024.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-54-5/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 21. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:59:16

7. Dar - běžecký závod (bod číslo 8)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:59:29

Důvodová zpráva:

Organizátorka běžeckého závodu Kros Pičhorou žádá o poskytnutí daru na 6. ročník závodu konaný dne 23.3.2024 v Dobřichově. 
Diskuze zahájena v 15:59:29
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
V 16:01:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, bytem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na pořádání běžeckého závodu Kros Pičhorou.
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-55-5/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 19. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:02:05

8. Dar - stacionář (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:02:23

Důvodová zpráva:

Handicap centrum srdce o.p.s  žádá o poskytnutí příspěvku na provoz týdenního stacionáře v roce 2024. Město poskytuje pravidelně dar ve výši 10 000 Kč na 1 klienta, v současné době využívají služeb stacionáře 2 klienti z Peček.
Diskuze zahájena v 16:02:23
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička
V 16:06:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč na provoz stacionáře Handicap centrum srdce, o.p.s. , IČO: 275 76 612.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-56-5/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 19. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:06:42

9. Dotace - činnost místního spolku chovatelů poštovních holubů (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:07:07

Důvodová zpráva:

Paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​žádá o poskytnutí dotace 5 000 Kč na činnost chovatelů poštovních holubů v Pečkách. "Místní spolek" nemá právní subjektivitu, proto příjemcem dotace je fyzická osoba.
Diskuze zahájena v 16:07:07
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
V 16:10:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace 5 000 Kč paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na činnost chovatelů poštovních holubů v Pečkách a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování
pro: (7) Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-57-5/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 19. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:11:01

10. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:11:10
Diskuze zahájena v 16:11:10
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 11 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:19:44

11. Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (bod číslo 6)

Předkladatel: Věra Růžičková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:20:31

Důvodová zpráva:

Předkládáme radě města možnost podání žádosti o dotaci na zavedení systému hospodaření s energiemi pro domy se společnými plynovými kotelnami na základě nabídky Ing. M. Pošíkové, MAS Podlipansko o.p.s..
Přílohy obsahují podmínky výzvy EFEKT 2/2024 Ministerstva průmyslu a obchodu, max. výše dotace 550 tis. Kč/95%., typ dotace je v režimu de minimis, vyplacená ex ante- dopředu. Další podmínky výzvy jsou uvedeny v příloze.
Ing. M. Pošíková zodpoví případné dotazy při prezentaci na jednání rady města v 16.00 hodin. 
Diskuze zahájena v 16:20:31
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Markéta Pošíková, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
V 17:41:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Věra Růžičková") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Pečky a MAS Podlipansko, o.p.s. za cenu 16 000,-Kč na podání žádosti o dotaci na akci: "Zavedení systému hospodaření s energií ve městě Pečky v podobě zavedení energetického managementu" v souladu s výzvou EFEKT 2/2024, čímž uděluje souhlas s podáním žádosti o dotaci.
Hlasování
pro: (5) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (2) Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-58-5/24
zodpovídá: Věra Růžičková
termín: 19. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:41:37
Jednání ukončeno 05.02.2024 v 17:42:00

Ověřeno ověřovateli:
1)   7. 2. 2024 07:11 Ing. Martin Jedlička
2)   7. 2. 2024 08:10 Ivana Trčková