Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 11/2024
Město Pečky
datum: 18. 3. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Ing. Martin Jedlička
Hosté:
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 18.03.2024 v 15:06:43

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:06:49
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:06:49
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:07:11

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:07:16
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Rekonstrukce veřejného osvětlení "Město Pečky II. Etapa - EFEKT III"
5. Pronájem šaten a sprch v Parkhale oddílu AFK po dobu rekonstrukce sportovních kabin na fotbalovém hřišti
6. Přidělení bytu v Pečkách, ul. Chvalovická č.p. 1042
7. Informace o bytech
8. Revokace - uzavření smlouvy s MAS
9. Příspěvkové organizace - účelový příspěvek
10. Žádost o dar - Zdravotní klaun
11. Žádost o dotaci - akce pro děti
12. Žádost o dotaci - rybářský kroužek
13. Žádost o dotaci - Okresní myslivecký spolek
14. Žádost o dotaci - Prostor plus
15. Žádost o dotaci - Zachraň život, z.s.
16. Kontrola plnění usnesení
17. Diskuse, různé
18. Úkoly vyplývající z jednání rady města

Diskuze zahájena v 15:07:16
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:07:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-111-11/24
zodpovídá:
termín: IHNED (18. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:08:05

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:09

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o přezkumu hospodaření města za rok 2023 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- informace o kontrolním dni na úpravně vody, zahradnické a terénní úpravy, probíhá předávání stavby
- informace o kontrole prameniště v Tatcích, budova je v neutěšeném stavu, nutno urychleně řešit návrh PD
- informace o rekonstrukci kabin AFK Pečky, v současné době probíhají zdící práce
- informace o akceptaci žádosti o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle výzvy EFEKT 2/2024- energetický management
- informace o zahájení společného řízení - OC Pečky
- informace o jednání valné hromady TJ Sokol Pečky dne 16.3.2024
Diskuze zahájena v 15:08:09
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička
V 15:15:18 přišel Ing. Martin Jedlička, přítomno 7 radních.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (7) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:37:34

4. Rekonstrukce veřejného osvětlení "Město Pečky II. Etapa - EFEKT III" (bod číslo 4)

Předkladatel: Jana Zindrová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:37:38

Důvodová zpráva:

V letošním roce 2024 proběhne 1. etapa modernizace VO v Pečkách spočívající ve výměně 414 svítidel za nová úsporná LED svítidla s finanční podporou z programu Národní plán obnovy od MPO. Pro plánovanou 2. Etapu jsou vytipována svítidla v počtu cca 120 ks. Pro podání žádosti o dotaci je třeba zpracovat podklady, dokumenty pro získání dotace, včetně vypracování a podání žádosti o dotaci a při akceptaci žádosti následně zajistit výběrové řízení a dotační managament. CN na projekční přípravu a podání žádosti za 84 000,- Kč bez DPH a na výběrové řízení a dotační management za cenu 49 000,- Kč bez DPH podala firma Sunritek s.r.o. Brno, IČ: 04022351.
Při 1. Etapě spolupracovalo Město Pečky i s MAS Podlipansko, o.p.s.. Tato byla 7.3.2024 oslovena o podání nabídky na zajištění a podání žádosti o dotaci a na administraci výběrového řízení a celého projektu. Nabídka do doby zpracování tohoto tématu k jednání RM podána nebyla.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

Na základě předcházející dobré spolupráce města Pečky s firmou Sunritek s.r.o. a vzhledem ke zkušenostem s energetickou problematikou se doporučuje uzavření smlouvy na celou akci týkající se 2. Etapy. Cena nabídnutá od Sunritec s.r.o. za podání žádosti o dotaci, realizaci výběrového řízení a administraci projektu vyjde na stejné finanční náklady s MAS Podlipansko o.p.s. při 1. Etapě.
Diskuze zahájena v 15:37:38
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
V 15:44:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Zindrová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Pečky a firmou Sunritek s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 04022351 na „ Zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu s pracovním názvem Město Pečky II. Etapa – EFEKT III“ za cenu 84 000,- Kč bez DPH a „Administraci výběrového řízení“ na rekonstrukci veřejného osvětlení, dotační výzva č NP01/2022“ za cenu 49 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-112-11/24
zodpovídá: Jana Zindrová
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:44:25

5. Pronájem šaten a sprch v Parkhale oddílu AFK po dobu rekonstrukce sportovních kabin na fotbalovém hřišti (bod číslo 5)

Předkladatel: Věra Růžičková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:44:29

Důvodová zpráva:

Předkládáme RM po domluvě s p. Buřičem cenu za pronájem šaten a sprch fotbalistům po dobu rekonstrukce kabin AFK, tj. bez používání hrací plochy, ale za přítomnosti správce. Navrhujeme polovinu ceny z platného ceníku, tzn. 145,-Kč/hod mládež a 190,-Kč/hod dospělý.
Diskuze zahájena v 15:44:29
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
V 15:48:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Věra Růžičková") v tomto znění:
Rada města schvaluje cenu za pronájem sprch a šaten v Parkhale oddílu AFK Pečky po dobu rekonstrukce sportovních kabin na fotbalovém hřišti ve výši 145,-Kč/hod pro mládež a 190,-Kč/hod pro dospělé.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-113-11/24
zodpovídá: Věra Růžičková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:48:46

6. Přidělení bytu v Pečkách, ul. Chvalovická č.p. 1042 (bod číslo 6)

Předkladatel: Martina Hrázská
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:48:51

Důvodová zpráva:

Ze seznamu podaných žádostí o přidělení bytu byla na jednání bytové komise dne 6.9.2023 jako náhradník vybrána paní█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Byt č. 31, na který má být uzavřena smlouva o pronájmu se nachází na adrese Chvalovická č.p. 1042 v Pečkách. Výše nájmu byla stanovena na 133,33 Kč/m2, tj. 3640,- Kč.
Diskuze zahájena v 15:48:51
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
V 16:01:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martina Hrázská") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 31 v bytovém domě č.p. 1042, ul. Chvalovická v Pečkách mezi městem Pečky a paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, █​█​█​█​█​█​█​█​█​ na dobu neurčitou.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-114-11/24
zodpovídá: Martina Hrázská
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:01:41

7. Informace o bytech (bod číslo 7)

Předkladatel: Věra Růžičková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:01:45

Důvodová zpráva:

Předkládáme radě města informace o nájmech v městských bytech z okolních obcí, vzor nové nájemní smlouvy pro novou DPS, nový Domovní řád. Přikládáme i nařízení vlády č. 453/2013 o Zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Informace pro byty ve Velkých Chalovicích čp. 176:
Jelikož se jedná o byty postavené se státní dotací MMR, konkrétně se jednalo o Podporu výstavby podporovaných bytů pro rok 2007, vycházel nájem z částky 50,-Kč/m2. Limit nájemného v těchto bytech je ministerstvem stanoven pro letošní rok na max. 85,44 Kč/m2, nájem lze každoročně upravovat k 1. červenci o míru inflace. Je zde celkem 6 bytů, 4 +KK a 2 byty 2+KK. Podmínkou přidělování bytů je přidělení bytu pouze osobě se sníženou soběstačností 1.stupně a limitované nájemné.
Diskuze zahájena v 16:01:45
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 7 - Informace o bytech na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:29:12

8. Revokace - uzavření smlouvy s MAS Podlipansko, o.p.s. (bod číslo 8)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:29:20

Důvodová zpráva:

MAS Podlipansko, o.p.s. zpracovala žádost o dotaci pro město v rámci poradenské činnosti bez nároku na úplatu od města. Je třeba revokovat usnesení o uzavření smlouvy na zpracování žádosti za cenu 16 000 Kč.
Diskuze zahájena v 16:29:20
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek
V 16:31:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města revokuje usnesení UR-58-5/24.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-115-11/24 a bylo jím revokováno usnesení UR-58-5/24
zodpovídá:
termín: IHNED (18. 3. 2024)
V 16:32:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle výzvy EFEKT 2/2024 a uděluje svolení k přípravě žádosti MAS Podlipansko, o.p.s.. Zpracování dotace bude zdarma, respektive odměna za zpracování bude nárokována v rámci projektu Enko MAS Podlipansko (Energetický koordinátor MAS Podlipansko) po potvrzení poradenské činnosti ze strany města.
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (1) Zdeněk Fejfar
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-116-11/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:32:41

9. Příspěvkové organizace - účelový příspěvek (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:32:46

Důvodová zpráva:

V roce 2023 a 2024 byl příspěvkovým organizacím: Základní škola Pečky, Mateřská škola Mašinka Pečky, Kulturní středisko města Pečky, Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách stanoven v rámci příspěvku na provoz účelový příspěvek na spotřebu energií( plyn, elektřina). Předkládáme ke schválení termíny proplácení a vyúčtování. Za rok 2023 vznikl všem uvedeným organizacím "přeplatek".
Diskuze zahájena v 16:32:46
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová
V 16:36:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje termíny vyúčtování příspěvku na spotřebu energií příspěvkovým organizacím Základní škola Pečky, Mateřská škola MAŠINKA Pečky, Městská knihovna Sv. Čecha a Kulturní středisko města Pečky takto :
- vyúčtování za rok 2023 do 31.3.2024
- vyúčtování za rok 2024 do 31.1.2025
O přeplatek z vyúčtování bude ponížen převod účelových prostředků následujícího roku, v případě přečerpání poskytne zřizovatel doplatek.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-117-11/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 31. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:36:50

10. Žádost o dar - Zdravotní klaun (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:36:59

Důvodová zpráva:

Zdravotní klaun, o.p.s. žádá o poskytnutí daru na financování programů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. V minulých letech byl poskytován dar 5 000 Kč.
Diskuze zahájena v 16:36:59
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
V 16:38:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru 5 000 Kč společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953.
Hlasování
pro: (7) Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-118-11/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:39:02

11. Žádost o dotaci - akce pro děti (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:39:06

Důvodová zpráva:

Paní Dušková žádá o poskytnutí dotace na úhradu hudební produkce a vystoupení klauna na akci pro děti, konané dne 31.8.2024 na Sokolišti v Pečkách.
Diskuze zahájena v 16:39:06
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr
V 16:46:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč a bezplatný pronájem Sokoliště paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, IČO 17167728 na financování kulturní akce Rozloučení s létem dne 31.8.2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (1) Ing. Martin Jedlička
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-119-11/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:46:29

12. Žádost o dotaci - rybářský kroužek (bod číslo 12)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:46:33

Důvodová zpráva:

ČRS z.o. žádá o poskytnutí dotace 25 000 Kč na vybavení a činnost rybářského kroužku pro děti v Pečkách.
Diskuze zahájena v 16:46:33
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
V 16:53:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Český rybářský svaz, z.s. , IČO 16590597 ve výši 15 000 Kč na činnost dětského rybářského kroužku v Pečkách a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-120-11/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:53:46

13. Žádost o dotaci - Okresní myslivecký spolek (bod číslo 13)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:53:51

Důvodová zpráva:

Okresní myslivecký spolek Nymburk žádá o poskytnutí dotace 3 000 Kč na nákup mineralizovaného krmiva, které poskytuje místním spolkům. V minulých letech bylo řešeno poskytováním daru ve výš 3 000 Kč.
Diskuze zahájena v 16:53:51
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
V 16:55:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí daru 3 000 Kč ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO 6777473 na péči o zvěř.
Hlasování
pro: (7) Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-121-11/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:55:54

14. Žádost o dotaci - Prostor plus (bod číslo 14)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:55:58

Důvodová zpráva:

Prostor plus o.p.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na zajištění Terénních adiktologických programů v Pečkách. V minulých letech byla poskytována dotace ve výši 50 000 Kč. Schválený výdaj v rozpočtu na rok 2024 je 50 000 Kč.
Diskuze zahájena v 16:55:58
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová
V 17:00:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro Prostor plus, o.p.s., IČO 26594633, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-122-11/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:00:11

15. Žádost o dotaci - Zachraň život, z.s. (bod číslo 15)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:00:15

Důvodová zpráva:

Spolek Zachraň život žádá o poskytnutí dotace 50 000 Kč na zajištění projektu :
preventivně - edukativní Roadshow , zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti, zejména dětí a mládeže, o první pomoci, chování v krizových situacích a bezpečném užívání elektrických koloběžek. Cílem je aktivní zapojení dětí z mateřských a základních škol v Pečkách do zábavných a vzdělávacích aktivit, které budou realizovány formou jednodenního vzdělávacího programu "Kocoura Preventisty" na veřejné akci Mašinka.
Diskuze zahájena v 17:00:15
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek
V 17:03:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč spolku Zachraň život, z.s., IČO 14117495 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-123-11/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 1. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:03:09

16. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 16)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:03:13
Diskuze zahájena v 17:03:13
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 16 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:04:23

17. Diskuse, různé (bod číslo 17)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:04:27
Diskuze zahájena v 17:04:27
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 17 - Diskuse, různé na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:18:01

18. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 18)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:18:05
Diskuze zahájena v 17:18:05
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 18 - Úkoly vyplývající z jednání rady města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:33:46
Jednání ukončeno 18.03.2024 v 17:34:00

Ověřeno ověřovateli:
1)   19. 3. 2024 14:21 Ing. Karel Krištoufek
2)   19. 3. 2024 14:47 Zdeněk Fejfar