Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-59-6/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

12. 2. 2024IHNED (12. 2. 2024)pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-60-6/24
Bod programu: Termín a program ZM dne 21.2.2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje termín a program zasedání ZM dne 21.2.2024 od 17.30 hodin v Kulturním domě Pečky.  

12. 2. 2024 Milan Paluska 21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-61-6/24
Bod programu: Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv.

příjemce IČ  výše dotace
TJ Spartak Pečky, z.s. 618 83 751 250 000 Kč
Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. 266 03 331 100 000 Kč
TJ Sokol Velké Chvalovice, z.s. 629 94 603   80 000 Kč
Zimní turisti Pečky, z.s. 042 61 429  55 000 Kč
Basketbal Pečky, z.s. 265 59 790  48 000 Kč
Minigolfclub Dráčata Pečky, z.s. 226 90 662  45 000 Kč
BK Pečky, z.s. 270 31 250  35 000 Kč
Sportovní klub cyklistů  Pečky, z.s. 618 84 146  15 000 Kč
FBC Charisma Pečky, z.s. 018 30 589   7 000 Kč
12. 2. 2024 Zdeněk Fejfar 21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-62-6/24
Bod programu: Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv.

příjemce IČ  výše dotace
TJ Sokol Pečky z.s 006 64 171 560 000 Kč
AFK Pečky z.s. 629 94 417 450 000 Kč
12. 2. 2024 Zdeněk Fejfar 21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-63-6/24
Bod programu: Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh sportovní komise na úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky pro sportovce a to v tomto rozsahu:
Citace ze zápisu sportovní komise
změnu ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky v části I.výše a účel dotace, odst. 3 -  dotace nesmí být použita na financování investic,  významných oprav nemovitého majetku,  mzdových nákladů, telefonních poplatku finančních darů a  občerstvení
Doplnit odst. 4 - dotace může být použita na drobné opravy nemovitého majetku v max. výši 10% z celkové výše přidělené dotace

12. 2. 2024 Zdeněk Fejfar 21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-64-6/24
Bod programu: Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o.

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o., IČO: 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem.

12. 2. 2024 Zdeněk Fejfar 21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-65-6/24
Bod programu: Koordinační situace "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice"

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koordinační situaci "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice". 

12. 2. 2024 Zdeněk Fejfar 21. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
UR-66-6/24
Bod programu: Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce - Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022, číslo objednatele 843

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2022, číslo smlouvy objednatele 843, mezi městem Pečky a "Společnost ÚV Pečky" sestávající ze společníků VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201, a POHL cz, a.s., IČ: 25606468, spočívající ve změně rozsahu a ceny díla "Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce".

12. 2. 2024Michala Dekiská6. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-67-6/24
Bod programu: Závazek dofinancování akce „Pečky – dopravní automobil“

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města k akci "Pečky - dopravní automobil" schválit závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

12. 2. 2024Michala Dekiská30. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-68-6/24
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Spartak

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2023 TJ Spartak Pečky, IČO:61883751, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši 13 296,09 Kč do 30.6.2024.

12. 2. 2024Marcela Bahníková29. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-69-6/24
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/2023 TJ Sokol Pečky, IČO: 00664171, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši  253 019,29 Kč do 31.7.2024.

12. 2. 2024Marcela Bahníková26. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-70-6/24
Bod programu: OZV - poplatek ze psů

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

12. 2. 2024Marcela Bahníková21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-71-6/24
Bod programu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost pana█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na byt č. 30, Tř. 5. května 218, Pečky k 29.2.2024.

12. 2. 2024Martina Hrázská26. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-72-6/24
Bod programu: Pronájem místa v garáži u nového DPS, Chvalovická 1042, Pečky

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.7.2022 na pronájem místa v garáži Chvalovická 1042, Pečky od 15.2.2024 s paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Chvalovická 1042, Pečky za paušálně stanovenou částku 200,- Kč/měs., podmíněnou odběrem elektrické energie na dobíjení vozíku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce. 

12. 2. 2024Martina Hrázská26. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-73-6/24
Bod programu: Smlouva o poskytování právních služeb

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje  uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Pečky a advokátkou Mgr. Annou Komeiserovou, IČ: 71472541 do 31.7.2024 a to na konzultační činnost na stavebním odboru. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 

12. 2. 2024IHNED (12. 2. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-74-6/24
Bod programu: Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb (souvisejících se stavebním právem a developerskými projekty ve městě Pečky)

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s vybraným dodavatelem Mgr. Anna Komeiserová, IČ: 71472541 na plnění veřejné zakázky "Poskytování specializovaných právních služeb související se stavebním právem a developerskými projekty ve městě Pečky" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

12. 2. 2024IHNED (12. 2. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0