Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 6/2024
Město Pečky
datum: 12. 2. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (5) Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (2) Milan Paluska, Ing. Petr Dürr
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 5 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 12.02.2024 v 15:07:08

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:04
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
Předsedající: Zdeněk Fejfar
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:08:04
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:08:13

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:19
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Termín a program ZM dne 21.2.2024
5. Zápisy z jednání Komise sportovní
6. Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024
7. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o.
8. Koordinační situace "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice"
9. Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce - Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022, číslo objednatele 843
10. Závazek dofinancování akce „Pečky – dopravní automobil“
11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Spartak
12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol
13. OZV - poplatek ze psů
14. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
15. Pronájem místa v garáži u nového DPS, Chvalovická 1042, Pečky
16. Smlouva o poskytování právních služeb
17. Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb (souvisejících se stavebním právem a developerskými projekty ve městě Pečky)
18. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:08:20
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar
V 15:10:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (5) Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-59-6/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:10:43

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:10:47

Důvodová zpráva:

- úkol UR-36-4/24 ze dne 29.1.2024 - informace o předložené cenové nabídce na nákup defibrilátorů s obsluhou (tj. typ EAD Philips HeartStart FRx) do objektů: Kulturní dům města Pečky, Parkhala a areál AFK Pečky. Dle veřejně dostupných informací byly zjištěny 4 nabídky a 1 subjekt byl oslovený prostřednictvím elektronické pošty, ten ale na poptávku nereagoval. Vyhodnoceny proto byly celkem 4 nabídky (viz hodnotící tabulka v příloze). Nejlevnější je nabídka společnosti SHOPAMEDIK, která danou komoditu prodává (navíc s brašnou) za cenu 30 964,23 Kč bez DPH, tj. 3 ks za cenu 92 892,69 Kč + 21% DPH, tj. celkem 112 400,16 Kč.  
- úkol UR-39-4/24 ze dne 29.1.2024 - informace o možnostech odvodnění cest na místním hřbitově
starosta města
- informace o kontrolním dni na kabinách AFK Pečky
- informace o kontrolním dni na úpravně vody
Diskuze zahájena v 15:10:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
V 15:11:07 přišel Ing. Petr Dürr, přítomno 6 radních.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (6) Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Milan Paluska
V 15:23:42 přišel Milan Paluska, přítomno 7 radních.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (7) Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:45:17

4. Termín a program ZM dne 21.2.2024 (bod číslo 4)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:45:22

Důvodová zpráva:

Projednání termínu a programu zasedání ZM dne 21.2.2024 od 17.30 hodin v Kulturním domě Pečky.
Diskuze zahájena v 15:45:22
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
V 15:48:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje termín a program zasedání ZM dne 21.2.2024 od 17.30 hodin v Kulturním domě Pečky.  
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-60-6/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 21. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:48:50

5. Zápisy z jednání Komise sportovní (bod číslo 5)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:48:54

Důvodová zpráva:

Předseda Komise sportovní Zdeněk Fejfar předkládá RM na vědomí zápisy z jednání komise ze dne 12.12.2023, 9.1.2024, 6.2.2024.
Diskuze zahájena v 15:48:54
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 5 - Zápisy z jednání Komise sportovní na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:55:06

6. Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024 (bod číslo 6)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:55:10

Důvodová zpráva:

Sportovní komise navrhuje poskytnutí dotací na činnost sportovních oddílů v roce 2024.
Diskuze zahájena v 15:55:10
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
V 16:04:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv.
příjemce IČ  výše dotace
TJ Spartak Pečky, z.s. 618 83 751 250 000 Kč
Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. 266 03 331 100 000 Kč
TJ Sokol Velké Chvalovice, z.s. 629 94 603   80 000 Kč
Zimní turisti Pečky, z.s. 042 61 429  55 000 Kč
Basketbal Pečky, z.s. 265 59 790  48 000 Kč
Minigolfclub Dráčata Pečky, z.s. 226 90 662  45 000 Kč
BK Pečky, z.s. 270 31 250  35 000 Kč
Sportovní klub cyklistů  Pečky, z.s. 618 84 146  15 000 Kč
FBC Charisma Pečky, z.s. 018 30 589   7 000 Kč
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-61-6/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 21. 2. 2024
V 16:06:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv.
příjemce IČ  výše dotace
TJ Sokol Pečky z.s 006 64 171 560 000 Kč
AFK Pečky z.s. 629 94 417 450 000 Kč
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-62-6/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 21. 2. 2024
V 16:09:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh sportovní komise na úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky pro sportovce a to v tomto rozsahu:
Citace ze zápisu sportovní komise
Navrhnout změnu ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky v části I.výše a účel dotace, odst. 3 -  dotace nesmí být použita na financování investic,  významných oprav nemovitého majetku,  mzdových nákladů, telefonních poplatku finančních darů a  občerstvení
Doplnit odst. 4 - dotace může být použita na drobné opravy nemovitého majetku v max. výši 10% z celkové výše přidělené dotace
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-63-6/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 21. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:09:11

7. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o. (bod číslo 7)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:09:24

Důvodová zpráva:

Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o. upravuje přílohu č. 1 a 5 Dohody. Jsou nahrazeny novou koordinační situací C.3 rev.č. 7 ze dne 21.11.2023. Dochází ke změně materiálů některých povrchů a některých napojovacích bodů. 
Diskuze zahájena v 16:09:24
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska
V 16:25:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o., IČO: 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-64-6/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 21. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:25:38

8. Koordinační situace "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice" (bod číslo 8)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:25:42

Důvodová zpráva:

Předkládáme zpracovanou koordinační situaci "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice". Tato koordinační situace je zpracována v souladu se schválenou studií s úpravami povrchu. Situace byla navržena projektantem s ohledem na platnou legislativu a byla projednána na veřejném projednání s občany ve Velkých Chvalovicích.  
Diskuze zahájena v 16:25:42
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová
V 16:36:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koordinační situaci "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice". 
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (1) Ing. Karel Krištoufek
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-65-6/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 21. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:36:53

9. Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce - Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022, číslo objednatele 843 (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:36:57

Důvodová zpráva:

Na základě geodetického zaměření, dále v důsledku zjištění nálezových situací při provádění stavebních prací, dílčích nedostatků v zadávací dokumentaci (PD, VV) a požadavků objednatele dochází ke změně rozsahu a ceny díla - viz Změnový list č. 2 vč. rozdílového rozpočtu - bez vlivu na termín dokončení díla. Na základě výše uvedeného navrhujeme uzavření Dodatku č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022, číslo objednatele 843 - viz příloha.
Diskuze zahájena v 16:36:57
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
V 16:38:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2022, číslo smlouvy objednatele 843, mezi městem Pečky a "Společnost ÚV Pečky" sestávající ze společníků VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201, a POHL cz, a.s., IČ: 25606468, spočívající ve změně rozsahu a ceny díla "Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce".
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-66-6/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 6. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:38:29

10. Závazek dofinancování akce „Pečky – dopravní automobil“ (bod číslo 10)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:38:35

Důvodová zpráva:

Povinnou přílohou žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Pečky - dopravní automobil" (název dle vydané Registrace akce), která se na MV - GŘ HZS ČR předkládá neprodleně po uzavření smluvního závazku na dodávku dopravního automobilu, je usnesení zastupitelstva o závazku dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. V současné době probíhá výběr dodavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/porizeni-dopravniho-automobilu-pro-jsdh-pecky-jpo-ii-opakovani-2).
Diskuze zahájena v 16:38:35
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
V 16:42:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Jedlička") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města k akci "Pečky - dopravní automobil" schválit závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-67-6/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 30. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:42:43

11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Spartak (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:42:47

Důvodová zpráva:

TJ Spartak Pečky žádá o souhlas s prodloužením termínu pro použití nevyčerpané části dotace z roku 2023 ve výši 13 296,09 Kč do 30.6.2024. Poskytnutá dotace pro rok 2023 byla 250 000 Kč, z toho do 31.12.2023
použito  236 703,91 Kč. 
Diskuze zahájena v 16:42:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička
V 16:43:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2023 TJ Spartak Pečky, IČO:61883751, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši 13 296,09 Kč do 30.6.2024.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-68-6/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 29. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:44:06

12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol (bod číslo 12)

Předkladatel: Marcela Bahníková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:44:10

Důvodová zpráva:

TJ Sokol Pečky žádá o souhlas s prodloužením termínu pro použití nevyčerpané části dotace z roku 2023 ve výši 253 019,29 Kč do 31.7.2024. Poskytnutá dotace pro rok 2023 byla 560 000 Kč, z toho do 31.12.2023 použito
306 980,71 Kč. 
Diskuze zahájena v 16:44:10
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička
V 16:48:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/2023 TJ Sokol Pečky, IČO: 00664171, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši  253 019,29 Kč do 31.7.2024.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-69-6/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 26. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:48:41

13. OZV - poplatek ze psů (bod číslo 13)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:48:45

Důvodová zpráva:

Předkládáme návrh OZV na poplatek ze psů, tato vyhláška nahradí dosud platnou vyhlášku č. 2/2019. Nemění se výše poplatků, vyhláška zahrnuje pouze formální změny na základě novely zákona o místních poplatcích, vyhláška je aktualizována na základě doporučení MV ČR.
Diskuze zahájena v 16:48:45
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
V 16:50:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-70-6/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 21. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:50:30

14. Žádost o ukončení nájemní smlouvy (bod číslo 14)

Předkladatel: Martina Hrázská
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:50:58

Důvodová zpráva:

Dne 6.2.2024 požádal pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, nájemce bytu č. 30, na adrese Tř. 5. května 218, Pečky o ukončení nájemní smlouvy, která byla uzavřena dne 24.6.2014. Důvodem ukončení nájemní smlouvy je nevyhovující bydlení, z důvodu výskytu plísní. Výpovědní doba v nájemní smlouvě je tříměsíční a pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ žádá o úplné zkrácení výpovědní doby a to k 29.2.2024.
Diskuze zahájena v 16:50:58
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Pavlína Nepovímová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
V 17:07:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martina Hrázská") v tomto znění:
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost pana█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na byt č. 30, Tř. 5. května 218, Pečky k 29.2.2024.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-71-6/24
zodpovídá: Martina Hrázská
termín: 26. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:07:26

15. Pronájem místa v garáži u nového DPS, Chvalovická 1042, Pečky (bod číslo 15)

Předkladatel: Martina Hrázská
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:07:31

Důvodová zpráva:

Na základě požárně bezpečnostního řešení v DPS, Chvalovická 1042, Pečky, doporučujeme nájemníkům, kteří vlastní elektrovozíky, pronájem místa v garáži u nového DPS, ulice Chvalovická 1042 za účelem parkování a možností dobíjení elektrovozíku. Paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​za účelem pořízení elektrovozíku žádá o pronájem místa v garáži, které bude pronajato za paušální částku 200,- Kč/měs., podmíněno odběrem elektrické energie na dobíjení vozíku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Pro informaci: v garáži je nainstalován podružný elektroměr, skutečná spotřeba od 8/2022 do 1/2024 je 296,50 Kč při dobíjení dvou elektrovozíků.
Diskuze zahájena v 17:07:31
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:09:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martina Hrázská") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.7.2022 na pronájem místa v garáži Chvalovická 1042, Pečky od 15.2.2024 s paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Chvalovická 1042, Pečky za paušálně stanovenou částku 200,- Kč/měs., podmíněnou odběrem elektrické energie na dobíjení vozíku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce. 
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-72-6/24
zodpovídá: Martina Hrázská
termín: 26. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:09:58

16. Smlouva o poskytování právních služeb (bod číslo 16)

Předkladatel: Pavlína Nepovímová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:10:09

Důvodová zpráva:

Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s vybraným dodavatelem Mgr. Anna Komeiserová, IČ: 71472541 na plnění veřejné zakázky "Poskytování služby a poradenství na stavebním odboru – zejména jde o konzultační činnost pro jednotlivé referenty stavebního odboru v rámci jednotlivých řízeních vedených tímto odborem, dále jen „právní služby“ Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena jediná nabídka.
Diskuze zahájena v 17:10:09
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:13:38 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Pavlína Nepovímová") v tomto znění:
Rada města schvaluje  uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Pečky a advokátkou Mgr. Annou Komeiserovou, IČ: 71472541 do 31.7.2024 a to na konzultační činnost na stavebním odboru. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-73-6/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:13:47

17. Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb (souvisejících se stavebním právem a developerskými projekty ve městě Pečky) (bod číslo 17)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:13:53

Důvodová zpráva:

Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s vybraným dodavatelem Mgr. Anna Komeiserová, IČ: 71472541 na plnění veřejné zakázky "Poskytování specializovaných právních služeb související se stavebním právem a developerskými projekty ve městě Pečky" v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele. Návrh smlouvy je v souladu se zadávacími podmínkami. VZMR 2. kategorie, uzavřená výzva, oslovení min. 3 dodavatelů. Ve lhůtě pro podání nabídek doručena jediná nabídka.
Diskuze zahájena v 17:13:53
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:18:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s vybraným dodavatelem Mgr. Anna Komeiserová, IČ: 71472541 na plnění veřejné zakázky "Poskytování specializovaných právních služeb související se stavebním právem a developerskými projekty ve městě Pečky" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-74-6/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (12. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:18:42

18. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 18)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:18:47
Diskuze zahájena v 17:18:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 18 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:25:07
Jednání ukončeno 12.02.2024 v 17:25:58

Ověřeno ověřovateli:
1)   14. 2. 2024 11:38 Ing. Hana Kuprová
2)   14. 2. 2024 10:00 Ing. Karel Krištoufek