Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 2/2024
Město Pečky
datum: 15. 1. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Ing. Petr Dürr
Hosté: Ing. Adam Brant
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová

Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 15.01.2024 v 15:17:17

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:17:22

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar
Předsedající: Milan Paluska

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 15:17:22

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:18:44

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:18:49

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB
5. Souhlas s podáním žádosti o dotaci - knihovna
6. Odpisový plán -kulturní středisko
7. Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o.
8. Uzavření pachtovní smlouvy o přenechání vodovodní sítě
9. Uzavření pachtovní smlouvy o přenechání kanalizační sítě
10. Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o.
11. Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. pro rok 2024
12. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:18:49

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

V 15:20:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-18-2/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (15. 1. 2024)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:20:23

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:20:28

Důvodová zpráva:

starosta města

- návrh statického řešení střechy AFK, koordinační schůzka /projektant, zhotovitel, investor/ - stavba bude pokračovat až to klimatické podmínky dovolí 

Zdeněk Fejfar

- informace o přípravě podkladů k soudnímu jednání ve věci pozemku č. parc. 306/36 v k.ú. Pečky

- informace o pravidelné schůzce za účasti MP a OO PČR, představení nového ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín - plk. Mgr. Marek Šmíd

Diskuze zahájena v 15:20:28

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová

Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:30:19

4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:30:23

Důvodová zpráva:

Komise FRB doporučuje radě města vyhlásit I. kolo výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2024, úroková sazba půjčky poskytnuté v roce 2024 je 3,375 % p.a.

Diskuze zahájena v 15:30:23

K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek

V 15:35:14 přišel Ing. Petr Dürr, přítomno 7 radních.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (7) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

V 15:37:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Jedlička") v tomto znění:

Rada města vyhlašuje I. kolo výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2024, úroková sazby pro půjčky poskytnuté v roce 2024 je 3,375% p.a. .

Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-19-2/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 29. 2. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:37:36

5. Souhlas s podáním žádosti o dotaci - knihovna (bod číslo 5)

Předkladatel: Marcela Bahníková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:37:50

Důvodová zpráva:

Městská knihovna žádá zřizovatele o souhlas s podáním žádosti o dotaci od Středočeského kraje na vybavení interiéru. Předpokládané náklady 106 000 Kč, požadovaná dotace  85 000 Kč, spoluúčast (z rez. fondu knihovny) 21 000 Kč. 

Diskuze zahájena v 15:37:50

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička

V 15:43:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Městskou knihovnou Svatopluka Čecha na dovybavení interiéru. 

Hlasování
pro: (7) Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-20-2/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 23. 1. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:43:16

6. Odpisový plán - kulturní středisko (bod číslo 6)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:43:32

Důvodová zpráva:

Kulturní středisko předkládá ke schválení odpisový plán na investice pořízené  v roce 2023 - chladicí zařízení, 2 kuchyňské linky a mobilní podium ( financované z dotace ve výši 300 000 Kč). Doba odepisování u všech investic je navržená na 10 let, odpisy z vlastních zdrojů budou činit cca 32 tis. ročně.

Diskuze zahájena v 15:43:32

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková

V 15:44:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:

Rada města schvaluje odpisový plán Kultrunímu středisku města Pečky pro investice:
chladící zařízení                          poř. cena   61 966 Kč, doba odepisování 120 měsíců
2 kuchyňské linky                       poř. cena 146 047 Kč, doba odepisování 120 měsíců
mobilní podium                          poř. cena  409 070 Kč, doba odepisování 120 měsíců 

Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-21-2/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 22. 1. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:45:03

7. Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. (bod číslo 7)

Předkladatel: Adam Brant

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:57:06

Důvodová zpráva:

Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o.

Diskuze zahájena v 15:57:06

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Adam Brant, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar

Rada bere materiály předložené k bodu č. 7 - Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:08:22

8. Uzavření pachtovní smlouvy o přenechání vodovodní sítě (bod číslo 8)

Předkladatel: Adam Brant

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:08:28

Důvodová zpráva:

Od 1. 1. 2024 je vlastníkem vodovodní sítě město Pečky. Provozování vodovodní sítě ve městě Pečky bude přenecháno naši dceřiné organizaci Pečecké služby, s.r.o. IČO: 261 43 551. Návrh smlouvy byl projednán, a výše pachtovného byla zahrnuta do kalkulace vodného a stočného pro rok 2024.

Diskuze zahájena v 16:08:28

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

V 16:09:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy o přenechání provozování vodovodní sítě mezi městem Pečky IČO: 002 39 607 a společností Pečecké služby, s.r.o. IČO: 261 43 551.

Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-22-2/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 29. 1. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:09:45

9. Uzavření pachtovní smlouvy o přenechání kanalizační sítě (bod číslo 9)

Předkladatel: Adam Brant

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:09:52

Důvodová zpráva:

Od 1. 1. 2024 je vlastníkem kanalizační sítě město Pečky. Provozování kanalizační sítě ve městě Pečky bude přenecháno naši dceřiné organizaci Pečecké služby, s.r.o. IČO: 261 43 551. Návrh smlouvy byl projednán, a výše pachtovného byla zahrnuta do kalkulace vodného a stočného pro rok 2024.

Diskuze zahájena v 16:09:52

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

V 16:10:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy o přenechání provozování kanalizační sítě mezi městem Pečky IČO: 002 39 607 a společností Pečecké služby, s.r.o. IČO: 261 43 551.

Hlasování
pro: (7) Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-23-2/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 29. 1. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:10:53

10. Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o. (bod číslo 10)

Předkladatel: Adam Brant

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:10:58

Důvodová zpráva:

Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o.

Diskuze zahájena v 16:10:58

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Adam Brant, Ing. Karel Krištoufek

Rada bere materiály předložené k bodu č. 10 - Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o. na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:03:44

11. Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. pro rok 2024 (bod číslo 11)

Předkladatel: Adam Brant

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:03:49

Důvodová zpráva:

Předkládáme ke schválení návrhy smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky, s.r.o. pro rok 2024.

Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení č. 001/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. s tím, že bude předložena k projednání na další zasedání RM dne 22.1.2024.

Diskuze zahájena v 17:03:49

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková

V 17:07:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o správě, údržbě a provozu hřbitova v Pečkách č. 002/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-24-2/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 29. 1. 2024

V 17:08:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě a čištění komunikací č. 003/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-25-2/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 29. 1. 2024

V 17:08:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě veřejné zeleně, trávníků a květin č. 004/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-26-2/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 29. 1. 2024

V 17:10:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nakládání s odpady na správním území města Peček č. 005/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-27-2/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 29. 1. 2024

V 17:10:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nakládání s tříděnými odpady - plast a papír z domácností na správním území města Peček č. 006/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (1) Zdeněk Fejfar
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-28-2/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 29. 1. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:11:23

12. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 12)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:12:28

Diskuze zahájena v 17:12:28

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová

Rada bere materiály předložené k bodu č. 12 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:14:50

Jednání ukončeno 15.01.2024 v 17:15:24


Ověřeno ověřovateli:
1)   16. 1. 2024 10:59 Ing. Hana Kuprová
2)   16. 1. 2024 10:37 Zdeněk Fejfar