Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-86-8/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

26. 2. 2024IHNED (26. 2. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-87-8/24
Bod programu: Výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) a uzavření kupní smlouvy

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2), zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s doporučením hodnotící komise, a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Pečky a vybraným dodavatelem Auto Eder s.r.o., IČ:29066476.

26. 2. 2024Michala Dekiská25. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-88-8/24
Bod programu: Souhlas zřizovatele s přijetím daru - ZŠ Pečky

Text přijatého usnesení:

Rada města vydává souhlas Základní škole Pečky s přijetím daru na nákup učebních pomůcek pro 1. stupeň, podporu kroužků a podporu žákovského parlamentu ve výši 18 000 Kč od Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky, IČ 01346857.

26. 2. 2024Marcela Bahníková11. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-89-8/24
Bod programu: Přijetí dotace - Pečovatelská služba města Pečky

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje přijetí dotace Pečovatelskou službou města Pečky na poskytování sociálních služeb ve výši 3 063 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2024, evidenční číslo smlouvy S-0688/SOC/2024.

26. 2. 2024Marcela Bahníková11. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-90-8/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá starostovi města jednat s ředitelem Základní školy, Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342 o řešení bezpečnostní situace v prostorách základní školy. 

26. 2. 2024 Milan Paluska 31. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-91-8/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá starostovi města jednat s ředitelem Základní školy, Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342 ve věci prověření zabezpečení všech vstupních dveří do budovy školy.

26. 2. 2024 Milan Paluska 31. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-92-8/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá referentovi přípravy a realizace investic J. Moravcovi zajistit přípravu a následné cenové nabídky ve věci zhotovení přístřešku nad vchodem do budovy 1. stupně Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342, Pečky.

26. 2. 2024 Milan Paluska 31. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-93-8/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá referentce oddělení dopravy Ing. J. Zindrové zajistit opravu nebo výměnu veřejného osvětlení před Základní školou Pečky, Tř. Jana Švermy, čp. 342, Pečky.

26. 2. 2024 Milan Paluska 31. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0