Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 8/2024
Město Pečky
datum: 26. 2. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (1) Ing. Martin Jedlička
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 26.02.2024 v 15:07:35

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:07:42
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:07:42
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:10:21

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:10:26
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) a uzavření kupní smlouvy
5. Souhlas zřizovatele s přijetím daru - ZŠ Pečky
6. Přijetí dotace - Pečovatelská služba města Pečky
7. Úkoly vyplývající z jednání rady města
8. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:10:26
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:11:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-86-8/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (26. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:11:44

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:11:48

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace - Sokolská župa Tyršova, Kolín žádá město Pečky o udělení záštity, užití loga města Pečky, finanční příspěvek na župní slet dne 2.6.2024 /viz přílohy/
- informace Základní školy, Pečky, Tř. Jana Švermy 342 o uzavření školní jídelny, školní družiny, školního klubu po dobu jarních prázdnin ve dnech 26.2. - 1.3.2024
- informace o množících se krádežích v budově základní školy
- informace o kontrolním dni na stavbě - AFK Pečky, betonáž podkladových betonů
- informace o schůzce s advokátkou JUDr. E. Podroužkovou ve věci nabídce právních služeb 
- informace o schůzce se starostou obce Milčice ve věci zvýšení cen vodného a stočného v obci Milčice
Diskuze zahájena v 15:11:48
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:17:22

4. Výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) a uzavření kupní smlouvy (bod číslo 4)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:17:25

Důvodová zpráva:

Rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2), zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, VZMR 3. kategorie, v souladu s doporučením hodnotící komise - viz Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele v příloze, a uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem Auto Eder s.r.o., IČ: 29066476 - návrh v příloze.
Diskuze zahájena v 16:17:25
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
V 16:21:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2), zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s doporučením hodnotící komise, a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Pečky a vybraným dodavatelem Auto Eder s.r.o., IČ:29066476.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-87-8/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 25. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:21:28

5. Souhlas zřizovatele s přijetím daru - ZŠ Pečky (bod číslo 5)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:21:32

Důvodová zpráva:

ZŠ žádá zřizovatele o předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru. Jedná se dar ve výši 18 000 Kč od SRPŠ určený na pomůcky pro žáky 1. stupně, podporu kroužků a žákovského parlamentu.
Diskuze zahájena v 16:21:32
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 16:21:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města vydává souhlas Základní škole Pečky s přijetím daru na nákup učebních pomůcek pro 1. stupeň, podporu kroužků a podporu žákovského parlamentu ve výši 18 000 Kč od Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky, IČ 01346857.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-88-8/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 11. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:22:04

6. Přijetí dotace - Pečovatelská služba města Pečky (bod číslo 6)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:22:08

Důvodová zpráva:

Dne 29.1.2024 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo rozdělení dotací na poskytování sociálních služeb v roce 2024.  Touto smlouvou bude poskytnuto na pečovatelskou službu 2.715.400,- Kč a na denní stacionář  347.600,- Kč. Jedná se rozdělení dotací ve výši cca 90%, které organizace získali v loňském roce. Dofinancování služeb by mělo proběhnout v průběhu roku 2024.
PS zároveň zřizovatele informuje o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-1556/SOC/2023/1.
Rada města bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-1556/SOC/2023/1mezi Pečovatelskou službou města Pečky a Středočeským krajem. 
Diskuze zahájena v 16:22:08
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
V 16:23:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje přijetí dotace Pečovatelskou službou města Pečky na poskytování sociálních služeb ve výši 3 063 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2024, evidenční číslo smlouvy S-0688/SOC/2024.
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-89-8/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 11. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:23:58

7. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 7)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:24:08

Důvodová zpráva:

Úkoly vyplývající z jednání rady města.
Diskuze zahájena v 16:24:08
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
V 16:43:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá starostovi města jednat s ředitelem Základní školy, Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342 o řešení bezpečnostní situace v prostorách základní školy. 
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-90-8/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 31. 3. 2024
V 16:44:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá starostovi města jednat s ředitelem Základní školy, Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342 ve věci prověření zabezpečení všech vstupních dveří do budovy školy.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-91-8/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 31. 3. 2024
V 16:46:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá referentovi přípravy a realizace investic J. Moravcovi zajistit přípravu a následné cenové nabídky ve věci zhotovení přístřešku nad vchodem do budovy 1. stupně Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342, Pečky.
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-92-8/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 31. 3. 2024
V 16:47:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá referentce oddělení dopravy Ing. J. Zindrové zajistit opravu nebo výměnu veřejného osvětlení před Základní školou Pečky, Tř. Jana Švermy, čp. 342, Pečky.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-93-8/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 31. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:48:47

8. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 8)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:48:51
Diskuze zahájena v 16:48:51
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 8 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:57:24
Jednání ukončeno 26.02.2024 v 16:58:01

Ověřeno ověřovateli:
1)   27. 2. 2024 08:45 Ivana Trčková
2)   27. 2. 2024 09:34 Ing. Hana Kuprová