Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 3/2024
Město Pečky
datum: 22. 1. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (7) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté: Ing. Adam Brant
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová

Přítomno je 7 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 22.01.2024 v 15:05:15

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:05:20

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr
Předsedající: Milan Paluska

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 15:05:20

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:06:23

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:06:29

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Připojení se k mezinárodní kampaní "Vlajka pro Tibet"
5. Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř-služebnosti č. IZ-12-6002550/VB/02“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín
6. Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o.
7. Schválení uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. o údržbě veřejného osvětlení
8. Schválení uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ – úprava křižovatky
9. Zrušení výběrového řízení na dodavatele předmětu plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_1)
10. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:06:29

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

V 15:07:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování
pro: (7) Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-29-3/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (22. 1. 2024)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:07:29

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:07:33

Důvodová zpráva:

starosta města

- informace o koordinační schůzce - zasakování dešťové vody, PD Bačov, plot u MŠ Mašinka Pečky
- informace o zahájení stavebních prací firmou Stafiko Poděbrady, spol. s r.o. - rekonstrukce kabin AFK Pečky
- informace o představení Pečeckého okrašlovacího spolku v našem městě
- informace o konání Valné hromady AFK Pečky dne 20.1.2024
- informace o charitativním turnaji Taekwon-do ITF v Parkhale 
- informace o zaslané darovací smlouvě na vyřazené vozidlo MP hl. m. Prahy, na jehož bezúplatný převod požádala MP Pečky

Zdeněk Fejfar

- kontrolní den na úpravně vody, ručně vyrobený vzorek upravené vody
- informace o návštěvě p. Buřiče - využívání šaten v Parkhale po dobu rekonstrukce kabin AFK Pečky

Diskuze zahájena v 15:07:33

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar

Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:57:19

4. Připojení se k mezinárodní kampaní "Vlajka pro Tibet" (bod číslo 4)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:57:24

Důvodová zpráva:

Spolek Lungta, Praha 1, IČ: 67775845 tak jako v minulých letech, žádá město Pečky o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské  vlajky na budově městského úřadu dne 10. března 2024. Připomeneme si 65. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou ČLR. 

Diskuze zahájena v 15:57:24

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička

V 16:04:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:

Rada města schvaluje připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Pečkách dne 10. března 2024.

Hlasování
pro: (7) Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-30-3/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 5. 2. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:04:41

5. Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř-služebnosti č. IZ-12-6002550/VB/02“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín (bod číslo 5)

Předkladatel: Jana Najbrtová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:04:50

Důvodová zpráva:

Doporučujeme schválit výše uvedenou smlouvu. Smlouva budoucí byla uzavřena v lednu 2022.

Diskuze zahájena v 16:04:50

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr

V 16:06:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení VBř-služebnosti č. č. IZ-12-6002550/VB/02“  mezi Městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká části pozemku v majetku města č. parc. 348/3 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu  ve výši 2.000,-Kč + DPH – podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb.

Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-31-3/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 3. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:06:48

6. Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o. (bod číslo 6)

Předkladatel: Adam Brant

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:08:11

Důvodová zpráva:

Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o.

Diskuze zahájena v 16:08:11

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Adam Brant

Rada bere materiály předložené k bodu č. 6 - Valná hromada Služeb města Pečky s.r.o. na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:10:44

7. Schválení uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. o údržbě veřejného osvětlení (bod číslo 7)

Předkladatel: Adam Brant

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:10:48

Důvodová zpráva:

Předkládáme ke schválení návrh smlouvy mezi městem Pečky a Službami města Pečky, s.r.o. o údržbě veřejného osvětlení.

Diskuze zahájena v 16:10:48

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

V 16:11:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení v Pečkách č. 001/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-32-3/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 5. 2. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:12:03

8. Schválení uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ – úprava křižovatky (bod číslo 8)

Předkladatel: Jana Najbrtová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:20:07

Důvodová zpráva:

Smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby, která zasáhne cca 47 m2 do pozemku v majetku ČD, a.s.. Její uzavření je důležité i pro vydání stavebního povolení od MěÚ Kolín.

Diskuze zahájena v 16:20:07

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek

V 16:26:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ s fy. České dráhy,a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222. Stavba bude probíhat na cca 47 m2 pozemku v majetku ČD, a.s. (č. parc.554/68) v obci a k.ú. Pečky. Jedná se o stavbu „Úprava křižovatky tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách“. Právo provést stavbu se zakládá bezúplatně.  

Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-33-3/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 7. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:26:35

9. Zrušení výběrového řízení na dodavatele předmětu plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_1) (bod číslo 9)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:26:39

Důvodová zpráva:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena jediná nabídka. Komise při posouzení splnění podmínek účasti účastníka výběrového řízení zjistila, že zadávací dokumentace v některých bodech umožňovala různý výklad a v jeho důsledku ovlivnění rozhodnutí potenciálních dodavatelů, zda se výběrového řízení účastnit. Podrobněji viz Rozhodnutí a oznámení o zrušení výběrového řízení. 

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení je jediný účastník a že nejednoznačnost zadávacích podmínek s vlivem na rozhodnutí dodavatelů zúčastnit se výběrového řízení na veřejnou zakázku, je důvodem hodným zvláštního zřetele, doporučuje komise zadavateli výběrového řízení zrušit.

Diskuze zahájena v 16:26:39

K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska

V 16:36:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Jedlička") v tomto znění:

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_1) v souladu s ust. bodu 7 Zadávací dokumentace uvedené veřejné zakázky.

Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-34-3/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 29. 1. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:36:23

10. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:36:27

Diskuze zahájena v 16:36:27

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová

Rada bere materiály předložené k bodu č. 10 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:39:23

Jednání ukončeno 22.01.2024 v 16:43:17


Ověřeno ověřovateli:
1)   23. 1. 2024 17:09 Ing. Petr Dürr
2)   23. 1. 2024 10:13 Ivana Trčková