Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-143-14/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání s touto změnou:
- stažení bodu č. 4 - Oslavy města - 100 let povýšení Peček na město v roce 2025 - bod bude projednán na dalším zasedání RM dne 22.4.2024

15. 4. 2024IHNED (15. 4. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-144-14/24
Bod programu: Prodej panelů – uzavření kupní smlouvy

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavřít „Kupní smlouvu“ na prodej panelů za celkovou nabídnutou cenu ve výši 140.935,- Kč s firmou STROMOTOM s.r.o., IČO: 07577621, se sídlem Radovesnice II., čp. 107 zastoupená jednatelem společnosti panem Tomášem Goláněm.

15. 4. 2024Jana Najbrtová31. 7. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-145-14/24
Bod programu: Uzavření „Dohod o vypořádání spoluvlastnického podílu“-pozemkové úpravy

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Dohod o vypořádání spoluvlastnického podílu“ v rámci probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Pečky a to:
LV č. 146 v obci a k.ú. Pečky-id.podíl 5/6 vůči celku na pozemcích č.parc. 536/3(82 m2), 2272/4 (387 m2) - tyto pozemky požadujeme ponechat v majetku města (jedná se o komunikace) a 2274/4(966 m2)
LV č. 1946 v obci a k.ú. Pečky-id.podíl 4/5 vůči celku na pozemcích č.parc. 308/39(39 m2), 308/53(371 m2) a 308/54(28 m2)
LV č. 2629 v obci a k.ú. Pečky­-id.podíl 3/4 vůči celku na pozemku č.parc. 2178/14(218 m2)
LV č. 2656 v obci a k.ú. Pečky-id.podíl 1/8 vůči celku na pozemcích č.parc. 308/8 (17 m2), 2173/1 (6.756 m2), 2178/3(54 m2), 2246/30(1.908 m2), 2247/24 (2.934 m2)a 2247/31(1.818m2)

15. 4. 2024Jana Najbrtová30. 9. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-146-14/24
Bod programu: Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř-služebnosti č. IV-12-6029636/VB/14“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8.

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavřít „Smlouvu o zřízení VBř-služebnosti č. IV-12-6029636/VB/14“ mezi Městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká části pozemků v majetku města č. parc. 306/1, 306/4, 306/31, 2265/34, 2265/90, 2265/91, 2265/147, 2265/184, 2264/185 a 2265/186 v obci a k.ú. Pečky. Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu ve výši 7.902,-Kč + DPH – podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb.

15. 4. 2024Jana Najbrtová30. 6. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-147-14/24
Bod programu: Uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034738/161072“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034738/161072“ mezi Městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká částí pozemků v majetku města č. parc. 400/1, 400/2, 497/2, 411/6, 411/7, 400/5 a 400/3 v obci a k.ú. Pečky. Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu ve výši 96.500,- Kč + DPH – podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb.

15. 4. 2024Jana Najbrtová30. 6. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-148-14/24
Bod programu: Nájem bytu v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou, vzory nájemních smluv, Domovní řád

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje Domovní řád, výši nájmů Kč/m2 od 1.7. 2024 v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou a vzory nájemních smluv.
15. 4. 2024Martina Hrázská29. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-149-14/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá starostovi města pověřit MP ke zmapování vyhrazených parkovacích míst ve městě Pečky.

15. 4. 2024 Milan Paluska 22. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0