Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 14/2024
Město Pečky
datum: 15. 4. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (1) Ing. Martin Jedlička
Nepřítomni: (0)
Hosté:
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 15.04.2024 v 15:12:55

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:13:01
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:13:02
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:13:52

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:13:56
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Oslavy města - 100 let povýšení Peček na město v roce 2025
5. Prodej panelů – uzavření kupní smlouvy
6. Uzavření „Dohod o vypořádání spoluvlastnického podílu“-pozemkové úpravy
7. Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř-služebnosti č. IV-12-6029636/VB/14“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8.
8. Uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034738/161072“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8
9. Nájem bytu v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou, vzory nájemních smluv, Domovní řád
10. Kontrola plnění usnesení
11. Diskuse, různé
12. Úkoly vyplývající z jednání rady města

Diskuze zahájena v 15:13:57
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:16:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání s touto změnou:
- stažení bodu č. 4 - Oslavy města - 100 let povýšení Peček na město v roce 2025 - bod bude projednán na dalším zasedání RM dne 22.4.2024
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-143-14/24
zodpovídá:
termín: IHNED (15. 4. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:16:59

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:17:03

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace z kontrolního dne na stavbě AFK Pečky - plnění harmonogramu stavby /provedeny hrubé omítky, zdění příček, nabídka na zabezpečovací systém apd./
- informace o schůzce s JUDr. Němečkovou - změny pravidel VZMR
- informace o jarní potravinové sbírce
- informace o schůzce s firmou Land05 - revitalizace parku
- informace o setkání sboru zástupců KoPÚ Pečky - pozemkové úpravy, bude předloženo k projednání na zasedání ZM
- informace o schůzce se zástupcem firmy Sunritec s.r.o. ve věci rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna osvětlovacích těles, apd.

Zdeněk Fejfar
- informace o návštěvě společnosti Tawesco Automotive s.r.o. v Úvalech u Prahy
- informace o besedě s občany v kulturním domě "Analýza odpadů z domácností" - následná osvěta u obyvatel, svolat jednání s jednotlivými představiteli samospráv bytových domů /nabídka BIO popelnic/
Diskuze zahájena v 15:17:04
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:04:02

4. Prodej panelů – uzavření kupní smlouvy (bod číslo 5)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:04:14

Důvodová zpráva:

Dle zveřejněného záměru byla předložena cenová nabídka od fy. STROMOTOM, s.r.o., IČO: 07577621, Radovesnice II. a ta nabízí cenu 275,- Kč/m2. Ve zveřejněném záměru nabízíme k prodeji celkem 512,49 m2 a nabídka je firmou učiněna na vše. Celková kupní cena tak bude činit 140.935,-Kč.
Diskuze zahájena v 16:04:15
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar
V 16:12:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavřít „Kupní smlouvu“ na prodej panelů za celkovou nabídnutou cenu ve výši 140.935,- Kč s firmou STROMOTOM s.r.o., IČO: 07577621, se sídlem Radovesnice II., čp. 107 zastoupená jednatelem společnosti panem Tomášem Goláněm.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-144-14/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 7. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:12:14

5. Uzavření „Dohod o vypořádání spoluvlastnického podílu“-pozemkové úpravy (bod číslo 6)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:12:26

Důvodová zpráva:

Doporučujeme uzavřít jednotlivé dohody. O rozdělení spoluvlastnictví jsme požádali v loňském roce, kdy se projednával soupis nároků jednotlivých spolupodílových vlastníků /dne 10.10.2023 na MěÚ v Pečkách/. Spoluvlastnický podíl bude vypořádán pouze, pokud budou souhlasit všichni vlastníci. V opačném případě k vypořádání nedojde. Jednotlivé dohody budou uzavřeny dle §9 odst.16 zákona č. 139/02 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Po provedené PÚ budeme mít ve vlastnictví pozemky k id. 1/1, které budou odpovídat cenou a výměrou.
Diskuze zahájena v 16:12:27
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Jana Najbrtová, Ing. Karel Krištoufek
V 16:37:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Dohod o vypořádání spoluvlastnického podílu“ v rámci probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Pečky a to:
LV č. 146 v obci a k.ú. Pečky-id.podíl 5/6 vůči celku na pozemcích č.parc. 536/3(82 m2), 2272/4 (387 m2) - tyto pozemky požadujeme ponechat v majetku města (jedná se o komunikace) a 2274/4(966 m2)
LV č. 1946 v obci a k.ú. Pečky-id.podíl 4/5 vůči celku na pozemcích č.parc. 308/39(39 m2), 308/53(371 m2) a 308/54(28 m2)
LV č. 2629 v obci a k.ú. Pečky­-id.podíl 3/4 vůči celku na pozemku č.parc. 2178/14(218 m2)
LV č. 2656 v obci a k.ú. Pečky-id.podíl 1/8 vůči celku na pozemcích č.parc. 308/8 (17 m2), 2173/1 (6.756 m2), 2178/3(54 m2), 2246/30(1.908 m2), 2247/24 (2.934 m2)a 2247/31(1.818m2)
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-145-14/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 30. 9. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:37:54

6. Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř-služebnosti č. IV-12-6029636/VB/14“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8. (bod číslo 7)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:38:03

Důvodová zpráva:

Doporučujeme schválit výše uvedenou smlouvu. Smlouva budoucí byla uzavřena v prosinci 2021.
Diskuze zahájena v 16:38:04
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 16:39:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavřít „Smlouvu o zřízení VBř-služebnosti č. IV-12-6029636/VB/14“ mezi Městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká části pozemků v majetku města č. parc. 306/1, 306/4, 306/31, 2265/34, 2265/90, 2265/91, 2265/147, 2265/184, 2264/185 a 2265/186 v obci a k.ú. Pečky. Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu ve výši 7.902,-Kč + DPH – podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-146-14/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 30. 6. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:39:33

7. Uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034738/161072“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8 (bod číslo 8)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:39:41

Důvodová zpráva:

Doporučujeme uzavřít uvedenou smlouvu, jedná se o připojení lokality bytových domů v ul. Letohradská, kde je nutné provést úpravu distribuční soustavy VN/NN, včetně vybudování nové transformační stanice. Náhrada za zřízení VBř je stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhl. č. 441/2013 Sb. oceňovací vyhlášky v platném znění. Jedná se celkem o cca 237 bm za celkovou cenu 96.500,- Kč + DPH. Jedná se o státem regulovanou cenu - 1 bm vychází na cca 407,- Kč.
Diskuze zahájena v 16:39:42
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
V 16:43:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034738/161072“ mezi Městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká částí pozemků v majetku města č. parc. 400/1, 400/2, 497/2, 411/6, 411/7, 400/5 a 400/3 v obci a k.ú. Pečky. Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu ve výši 96.500,- Kč + DPH – podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-147-14/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 30. 6. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:43:13

8. Nájem bytu v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou, vzory nájemních smluv, Domovní řád (bod číslo 9)

Předkladatel: Martina Hrázská
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:43:20

Důvodová zpráva:

Předkládáme radě města ke schválení: Domovní řád, vzory nájemních smluv a tabulku s navrženou cenou za pronájem bytu v bytech se sjednaným nájmem na dobu určitou.
Diskuze zahájena v 16:43:21
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
V 16:55:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martina Hrázská") v tomto znění:
Rada města schvaluje Domovní řád, výši nájmů Kč/m2 od 1.7. 2024 v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou a vzory nájemních smluv.
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-148-14/24
zodpovídá: Martina Hrázská
termín: 29. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:55:16

9. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:55:34
Diskuze zahájena v 16:55:35
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
Rada bere materiály předložené k bodu č. 10 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:03:38

10. Diskuse, různé (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:04:48
Diskuze zahájena v 17:04:49
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:06:48

11. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 12)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:06:56
Diskuze zahájena v 17:06:57
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
V 17:10:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá starostovi města pověřit MP ke zmapování vyhrazených parkovacích míst ve městě Pečky.
Hlasování
pro: (6) Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-149-14/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 22. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:10:48

12. Oslavy města - 100 let povýšení Peček na město v roce 2025 (bod číslo 4)

Projednání bodu bylo odloženo.
Jednání ukončeno 15.04.2024 v 17:11:29

Ověřeno ověřovateli:
1)   17. 4. 2024 07:41 Ing. Karel Krištoufek
2)   16. 4. 2024 13:11 Ing. Hana Kuprová