Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-106-10/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

11. 3. 2024IHNED (11. 3. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-107-10/24
Bod programu: Zveřejnění záměru na prodej silničních panelů

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej použitých a vytěžených silničních panelů (celkem až 512,49m2) za těchto podmínek:
- minimální cena je stanovena na 250,- Kč/m2
- náklady spojené s naložením a odvozem zajistí a hradí kupující
- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
- zájemci mohou nabídky předkládat v zapečetěné obálce s označením „PANELY“ nejpozději do pondělí 5. dubna 2024 (do 10.00 hod.) v podatelně MěÚ Pečky nebo poštou na níže uvedenou adresu
- upřednostněna bude nejvyšší nabídnutá cena

11. 3. 2024Jana Najbrtová25. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-108-10/24
Bod programu: Vyřazení nepotřebného majetku DDHM

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje vyřazení DDHM v celkové pořizovací ceně 91 160,40 Kč likvidací.

11. 3. 2024Marcela Bahníková25. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-109-10/24
Bod programu: Prodej dřeva

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje prodej dřeva ze sedmi smrků, kácených v ulici Svobody na pozemcích p.č. 1972/9 a 1972/7 v k.ú. Pečky, firmě Stromotom, s.r.o., IČO: 07577621, Radovesnice 107, 281 28 Radovesnice II., za cenu 700,- Kč/m3 bez DPH.

11. 3. 2024Hana Pokorná25. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-110-10/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá starostovi města jednat s Ing. Bartákem ve věci pozemků u chatiček /lokalita Benešák/.

11. 3. 2024 Milan Paluska 31. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0