Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 10/2024
Město Pečky
datum: 11. 3. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (1) Ing. Petr Dürr
Nepřítomni: (0)
Hosté: Ing. Adam Brant, Marcela Bahníková
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 11.03.2024 v 15:05:27

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:05:35
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:05:35
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:06:15

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:06:19
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Zveřejnění záměru na prodej silničních panelů
5. Vyřazení nepotřebného majetku DDHM
6. Prodej dřeva
7. Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o.
8. Kontrola plnění usnesení
9. Diskuse, různé
10. Úkoly vyplývající z jednání rady města

Diskuze zahájena v 15:06:19
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:07:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-106-10/24
zodpovídá:
termín: IHNED (11. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:08:05

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:10

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o provozu nové úpravny vody, kontrolní den 14.3.2024
- informace o kontrolním dni akce - rekonstrukce kabin AFK Pečky, postup prací dle harmonogramu
- informace o dražbě pozemku v k.ú. Radim, pozemek vydražen za cenu 170.000,-Kč
- informace o schůzce s majitelem ZPA Pečky p. Vejvodou ve věci zahájení provozu firmy Tawesco, s.r.o. v areálu společnosti ZPA
- informace o veřejném představení projektu "Paktu starostů Podlipanska pro klima a energii" v Kostelní Lhotě
- informace o návrhu organizační změny sloučení Základní školy Pečky, příspěvková organizace, Jana Švermy 540, Pečky se Základní školou Kolín "Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+"
- informace o průběhu běžeckého závodu Pečecká desítka dne 9.3.2024, účast cca 540 běžců
- informace vedoucí odboru ekonomicko-správního M.Bahníkové o podaných žádostech o dotace z rozpočtu města, stanovení priorit a revize formulářů
Diskuze zahájena v 15:08:10
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:35:09

4. Zveřejnění záměru na prodej silničních panelů (bod číslo 4)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:35:13

Důvodová zpráva:

Doporučujeme radě města zveřejnit záměr na prodej silničních panelů (dle žádosti pana J. Tichého (OKNA-PETTIS), který nabízí 1.000,- Kč/ks). Panely jsou umístěny na ČOV v Pečkách a jedná se o:
42 ks – betonových panelů o rozměru 3600 x 1800 x 160
14 ks – betonových panelů o rozměru 3600 x 1200 x 140
33 ks – betonových panelů o rozměru 3030 x 1800 x 140 (z jedné strany uříznuté-bez ok)
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
Diskuze zahájena v 15:35:13
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
V 15:44:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej použitých a vytěžených silničních panelů (celkem až 512,49m2) za těchto podmínek:
- minimální cena je stanovena na 250,- Kč/m2
- náklady spojené s naložením a odvozem zajistí a hradí kupující
- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
- zájemci mohou nabídky předkládat v zapečetěné obálce s označením „PANELY“ nejpozději do pondělí 5. dubna 2024 (do 10.00 hod.) v podatelně MěÚ Pečky nebo poštou na níže uvedenou adresu
- upřednostněna bude nejvyšší nabídnutá cena
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-107-10/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 25. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:44:22

5. Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. (bod číslo 7)

Předkladatel: Adam Brant
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:19:47

Důvodová zpráva:

Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o.
Předložené body byly staženy z programu a budou projednány na dalším zasedání RM ve funkci Valné hromady společnosti.
Diskuze zahájena v 16:19:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Adam Brant, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 7 - Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:59:39

6. Vyřazení nepotřebného majetku DDHM (bod číslo 5)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:59:44

Důvodová zpráva:

Navrhujeme vyřadit nepotřebný, nefunkční drobný dlouhodobý majetek likvidací. Přehled majetku v příloze. Celková pořizovací cena vyřazeného majetku 91 160,40 Kč, rok pořízení 2002 - 2011.
Diskuze zahájena v 16:59:44
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:00:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje vyřazení DDHM v celkové pořizovací ceně 91 160,40 Kč likvidací.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-108-10/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 25. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:01:03

7. Prodej dřeva (bod číslo 6)

Předkladatel: Hana Pokorná
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:01:08

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí o povolení pokácení dřevin, (sedm smrků na sídlišti – dle znaleckého posudku), které bude zajišťovat firma Stromotom, s.r.o., IČO: 07577621, Radovesnice 107, 281 28 Radovesnice II., byl v cenové nabídce o provedení prací i odkup dřeva za cenu 700,- Kč/m3 bez DPH. Z pokácených smrků budou 3 m3 . Dřeviny se nachází na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 1972/9 a 1972/7 v k.ú. Pečky.
Diskuze zahájena v 17:01:08
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:02:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Hana Pokorná") v tomto znění:
Rada města schvaluje prodej dřeva ze sedmi smrků, kácených v ulici Svobody na pozemcích p.č. 1972/9 a 1972/7 v k.ú. Pečky, firmě Stromotom, s.r.o., IČO: 07577621, Radovesnice 107, 281 28 Radovesnice II., za cenu 700,- Kč/m3 bez DPH.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-109-10/24
zodpovídá: Hana Pokorná
termín: 25. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:02:59

8. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 8)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:03:04
Diskuze zahájena v 17:03:04
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 8 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:10:14

9. Diskuse, různé (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:10:18
Diskuze zahájena v 17:10:18
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
Rada bere materiály předložené k bodu č. 9 - Diskuse, různé na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:52:15

10. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:52:21
Diskuze zahájena v 17:52:21
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková
V 18:05:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá starostovi města jednat s Ing. Bartákem ve věci pozemků u chatiček /lokalita Benešák/.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-110-10/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 31. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:05:37
Jednání ukončeno 11.03.2024 v 18:05:55

Ověřeno ověřovateli:
1)   12. 3. 2024 12:43 Ing. Hana Kuprová
2)   12. 3. 2024 13:10 Ivana Trčková