Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 1/2024
Město Pečky
datum: 21. 2. 2024, čas: 17:30

Prezence:
Přítomni: (18) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška, Pavel Sedláček, Ladislav Kejda, Milan Urban, Václav Drška, Lubomír Metelák, Tomáš Růžička
Omluveni: (2) Šárka Horynová, Lenka Třísková
Nepřítomni: (1) Milan Pečenka
Hosté:  
Předsedající: Milan Paluska
Přítomno je 18 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zahájeno 21.02.2024 v 17:32:53

1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:33:02 (zvuk. záznam 0:00:00 - 0:03:16)
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Návrhová komise: Jaroslav Železný, Pavel Sedláček, Lubomír Metelák, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
Mandátová a volební komise:  
Ověřovatelé: Milan Urban, Jiří Katrnoška
Diskuze zahájena v 17:33:02
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Hlasování
pro: (18) Jaroslav Železný, Lubomír Metelák, Ing. Hana Kuprová, Tomáš Růžička, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Václav Drška, Tomáš Vodička, Zdeněk Fejfar, Pavel Sedláček, Ing. Petr Dürr, Jiří Katrnoška, Bc. Iveta Dvořáková, Milan Urban, Mgr. Alena Švejnohová, Ladislav Kejda, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:36:19

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:36:26 (zvuk. záznam 0:03:23 - 0:10:04)
Program jednání
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
4. Probíhající investiční akce ve městě
5. Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách
6. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31.12.2023
7. Rozpočtové opatření č. 2/2024
8. OZV - poplatek ze psů
9. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol
11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Spartak
12. Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024
13. Koordinační situace "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice"
14. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s firmou General Property X s.r.o.
15. Uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ – úprava křižovatky (P.Bezruče x Tř.5. května)
16. Uzavření „Smlouvy o zřízení VBř“ – vodovodní přivaděč
17. Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce - Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022, číslo objednatele 843
18. Závazek dofinancování akce „Pečky – dopravní automobil“
19. Kontrola plnění usnesení
20. Různé a úkoly vyplývající z jednání zastupitelstva města
21. Diskuse, dotazy a připomínky občanů, závěr

Diskuze zahájena v 17:36:26
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Mgr. Alena Švejnohová
V 17:41:16 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "A. Švejnohová") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.
s touto změnou:
- stahuje se bod č. 9 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Hlasování
pro: (6) Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška, Václav Drška, Bc. Iveta Dvořáková
proti (3) Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
zdržel se: (9) Ing. Petr Dürr, Ladislav Kejda, Milan Urban, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Tomáš Růžička, Lubomír Metelák, Milan Paluska, Pavel Sedláček
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat
V 17:42:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 22 - Dražba pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína
- doplňuje se bod č. 23 - Rozpočtové opatření č. 3/2024
Hlasování
pro: (16) Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Jiří Katrnoška, Ing. Karel Krištoufek, Bc. Iveta Dvořáková, Milan Paluska, Tomáš Růžička, Ladislav Kejda, Jaroslav Železný, Zdeněk Fejfar, Pavel Sedláček, Tomáš Vodička, Lubomír Metelák, Ing. Martin Jedlička, Milan Urban
proti (1) Mgr. Alena Švejnohová
zdržel se: (1) Václav Drška
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-1-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (21. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:43:07

3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:43:12 (zvuk. záznam 0:10:09 - 0:21:59)

Důvodová zpráva:

- informace o rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů v roce 2024 dle návrhu Komise sportovní 
- zapojení se do projektu "Ukliďme Česko" dne 23.3.2024
Diskuze zahájena v 17:43:12
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová, Bc. Iveta Dvořáková
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 3 - Informace vedení města o aktuální situaci ve městě na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:55:02

4. Probíhající investiční akce ve městě (bod číslo 4)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:55:06 (zvuk. záznam 0:22:03 - 0:34:25)

Důvodová zpráva:

Předkládáme na vědomí tabulku investičních akcí.
Diskuze zahájena v 17:55:06
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Bc. Iveta Dvořáková, Milan Paluska, Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 4 - Probíhající investiční akce ve městě na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:07:28

5. Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách (bod číslo 5)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:07:33 (zvuk. záznam 0:34:30 - 0:37:41)

Důvodová zpráva:

Činnost Městské policie Pečky - svodka za období od 1.1.2024 - 09.02.2024.
Diskuze zahájena v 18:07:33
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Martin Jedlička, Bc. Iveta Dvořáková, Oto Poidinger, Milan Paluska
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 5 - Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:10:44

6. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31.12.2023 (bod číslo 6)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:10:48 (zvuk. záznam 0:37:45 - 0:38:55)

Důvodová zpráva:

Přehled plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti města k 31.12.2023.
U plánu hospodářské činnosti se jedná o předběžné údaje, v rámci závěrkových prací budou ještě účtovány nefinanční položky (např. opravné položky k pohledávkám).
Diskuze zahájena v 18:10:48
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 6 - Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31.12.2023 na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:11:58

7. Rozpočtové opatření č. 2/2024 (bod číslo 7)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:12:05 (zvuk. záznam 0:39:02 - 0:42:07)

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření v kompetenci ZM obsahují zvýšení  dotace na výkon státní správy dle rozpisu MF,  průtokovou dotaci pro ZŠ a nový výdaj na nákup traktorové sekačky. Na základě žádosti TJ Sokol Velké Chvalovice město po schválení rozpočtových opatření pořídí novou traktorovou sekačku a zapůjčí ji uvedené TJ.
Diskuze zahájena v 18:12:05
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 18:15:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2024.
Hlasování
pro: (18) Tomáš Vodička, Pavel Sedláček, Ing. Petr Dürr, Jiří Katrnoška, Mgr. Alena Švejnohová, Ladislav Kejda, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Tomáš Růžička, Milan Urban, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Lubomír Metelák, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Václav Drška
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-2-1/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 21. 2. 2024
 
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:15:10

8. OZV - poplatek ze psů (bod číslo 8)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:15:16 (zvuk. záznam 0:42:13 - 0:44:09)

Důvodová zpráva:

RM doporučuje schválit OZV o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška nahradí dosud platnou vyhlášku č. 2/2019. Nemění se výše poplatků, vyhláška zahrnuje pouze formální změny na základě novely zákona o místních poplatcích, vyhláška je aktualizována na základě doporučení MV ČR.
Diskuze zahájena v 18:15:16
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
V 18:17:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Pečky o místním poplatku ze psů.
Hlasování
pro: (18) Ing. Martin Jedlička, Mgr. Alena Švejnohová, Václav Drška, Lubomír Metelák, Jiří Katrnoška, Bc. Iveta Dvořáková, Pavel Sedláček, Jaroslav Železný, Tomáš Vodička, Ing. Hana Kuprová, Milan Urban, Ivana Trčková, Tomáš Růžička, Zdeněk Fejfar, Ladislav Kejda, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-3-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (21. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:17:12

9. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:17:16 (zvuk. záznam 0:44:13 - 0:59:46)

Důvodová zpráva:

RM doporučuje schválit OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška nahradí dosud platnou vyhlášku č. 1/2020. Nemění se výše poplatků, vyhláška zahrnuje pouze formální změny na základě novely zákona o místních poplatcích, vyhláška je aktualizována na základě doporučení MV ČR.
Diskuze zahájena v 18:17:16
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Tomáš Vodička, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Karel Krištoufek
V 18:31:50 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "T. Vodička") v tomto znění:
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kdy z čl. 5 odst. 1 se přemístí body e/, f/ - kulturní a sportovní akce do odstavce čl. 5, odst. 2/ s paušálním poplatkem 50,-Kč/den.
Hlasování
pro: (7) Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška, Václav Drška, Bc. Iveta Dvořáková, Ing. Martin Jedlička
proti (2) Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
zdržel se: (9) Ing. Karel Krištoufek, Milan Urban, Pavel Sedláček, Ing. Petr Dürr, Tomáš Růžička, Zdeněk Fejfar, Ladislav Kejda, Lubomír Metelák, Milan Paluska
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat
V 18:32:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování
pro: (13) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Tomáš Růžička, Lubomír Metelák, Pavel Sedláček, Milan Urban, Milan Paluska, Václav Drška, Ladislav Kejda, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (2) Jaroslav Železný, Tomáš Vodička
zdržel se: (3) Bc. Iveta Dvořáková, Mgr. Alena Švejnohová, Jiří Katrnoška
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-4-1/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (21. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:32:49

10. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:32:54 (zvuk. záznam 0:59:51 - 1:01:47)

Důvodová zpráva:

RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku ke smlouvě o dotaci na základě  žádosti TJ Sokol Pečky o souhlas s prodloužením termínu pro použití nevyčerpané části dotace z roku 2023 ve výši 253 019,29 Kč do 31.7.2024. Poskytnutá dotace pro rok 2023 byla 560 000 Kč, z toho do 31.12.2023 použito 306 980,71 Kč.
Diskuze zahájena v 18:32:54
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 18:34:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/2023 TJ Sokol Pečky, IČO: 00664171, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši  253 019,29 Kč do 31.7.2024.
Hlasování
pro: (18) Tomáš Vodička, Ing. Hana Kuprová, Václav Drška, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Pavel Sedláček, Ladislav Kejda, Lubomír Metelák, Tomáš Růžička, Zdeněk Fejfar, Jiří Katrnoška, Ivana Trčková, Milan Urban, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Mgr. Alena Švejnohová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-5-1/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 29. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:34:50

11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Spartak (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:34:55 (zvuk. záznam 1:01:52 - 1:02:41)

Důvodová zpráva:

RM doporučuje ZM uzavřít dodatek ke smlouvě o dotaci na základě žádosti TJ Spartak Pečky o souhlas s prodloužením termínu pro použití nevyčerpané části dotace z roku 2023 ve výši 13 296,09 Kč do 30.6.2024. Poskytnutá dotace pro rok 2023 byla 250 000 Kč, z toho do 31.12.2023 použito  236 703,91 Kč. 
Diskuze zahájena v 18:34:55
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 18:35:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2023 TJ Spartak Pečky, IČO:61883751, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši 13 296,09 Kč do 30.6.2024.
Hlasování
pro: (18) Václav Drška, Ing. Petr Dürr, Jaroslav Železný, Tomáš Vodička, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar, Milan Urban, Ladislav Kejda, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Pavel Sedláček, Ing. Hana Kuprová, Lubomír Metelák, Ivana Trčková, Tomáš Růžička, Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta Dvořáková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-6-1/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 29. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:35:44

12. Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024 (bod číslo 12)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:35:52 (zvuk. záznam 1:02:49 - 1:06:25)

Důvodová zpráva:

Rada města na svém zasedání dne 12.2.2024 doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací na činnost sportovních oddílů v roce 2024 nad 250tis.Kč na základě návrhu Komise sportovní. 
Diskuze zahájena v 18:35:52
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar
V 18:39:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Pečky a uzavření veřejnoprávních smluv.
příjemce IČ  výše dotace
TJ Sokol Pečky z.s 006 64 171 560 000 Kč
AFK Pečky z.s. 629 94 417 450 000 Kč
Hlasování
pro: (18) Jaroslav Železný, Lubomír Metelák, Václav Drška, Tomáš Růžička, Mgr. Alena Švejnohová, Pavel Sedláček, Ing. Hana Kuprová, Tomáš Vodička, Ladislav Kejda, Milan Urban, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Jiří Katrnoška, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Bc. Iveta Dvořáková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-7-1/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 31. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:39:28

13. Koordinační situace "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice" (bod číslo 13)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:39:39 (zvuk. záznam 1:06:36 - 1:14:46)

Důvodová zpráva:

Rada města na svém zasedání dne 12.2.2024 doporučila zastupitelstvu města schválit zpracovanou koordinační situaci "Rekonstrukce ulic PražskáStará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice". Tato koordinační situace je zpracována v souladu se schválenou studií s úpravami povrchu. Situace byla navržena projektantem s ohledem na platnou legislativu a byla projednána na veřejném projednání s občany ve Velkých Chvalovicích.  
Diskuze zahájena v 18:39:39
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Tomáš Vodička, Milan Paluska
V 18:47:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje koordinační situaci "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice".
Hlasování
pro: (16) Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Lubomír Metelák, Milan Paluska, Ivana Trčková, Pavel Sedláček, Ing. Hana Kuprová, Milan Urban, Jiří Katrnoška, Jaroslav Železný, Ing. Martin Jedlička, Václav Drška, Ladislav Kejda, Tomáš Růžička, Mgr. Alena Švejnohová
proti (0)
zdržel se: (2) Tomáš Vodička, Bc. Iveta Dvořáková
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-8-1/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 31. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:47:49

14. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s firmou General Property X s.r.o. (bod číslo 14)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:47:59 (zvuk. záznam 1:14:56 - 1:27:17)

Důvodová zpráva:

Rada  města na svém zasedání dne 12.2.2024 doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o. upravuje přílohu č. 1 a 5 Dohody, které jsou nahrazeny novou koordinační situací C.3 rev.č. 7 ze dne 21.11.2023. Dochází ke změně materiálů některých povrchů.  Dále dochází ke změně některých napojovacích bodů. 
Diskuze zahájena v 18:47:59
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Tomáš Vodička, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Hana Kuprová
V 19:00:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o., IČO: 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Hlasování
pro: (13) Václav Drška, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ladislav Kejda, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Tomáš Růžička, Milan Urban, Pavel Sedláček, Milan Paluska, Lubomír Metelák
proti (0)
zdržel se: (5) Tomáš Vodička, Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-9-1/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: IHNED (21. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:00:20

15. Uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ – úprava křižovatky (P.Bezruče x Tř.5. května) (bod číslo 15)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:00:26 (zvuk. záznam 1:27:23 - 1:28:37)

Důvodová zpráva:

Smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby, která zasáhne cca 47 m2 do pozemku v majetku ČD, a.s.. Její uzavření je důležité i pro vydání stavebního povolení od MěÚ Kolín.
 
Diskuze zahájena v 19:00:26
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 19:01:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ s fy. České dráhy,a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222. Stavba bude probíhat na cca 47 m2 pozemku v majetku ČD, a.s. (č. parc.554/68) v obci a k.ú. Pečky. Jedná se o stavbu „Úprava křižovatky tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách“. Právo provést stavbu se zakládá bezúplatně. 
Hlasování
pro: (18) Tomáš Vodička, Ing. Martin Jedlička, Václav Drška, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Mgr. Alena Švejnohová, Ladislav Kejda, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Lubomír Metelák, Ing. Karel Krištoufek, Bc. Iveta Dvořáková, Jiří Katrnoška, Ivana Trčková, Pavel Sedláček, Tomáš Růžička, Jaroslav Železný, Milan Urban
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-10-1/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 7. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:01:40

16. Uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ – vodovodní přivaděč (bod číslo 16)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:01:46 (zvuk. záznam 1:28:43 - 1:30:08)

Důvodová zpráva:

Doporučujeme uzavřít Smlouvu o zřízení VBř., protože vodovodní přivaděč se nachází z části v pozemcích, které jsou určeny k prodeji jako stavební parcely. Nabízí je developer - firma PALMA development s.r.o., Poděbrady.
Diskuze zahájena v 19:01:46
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 19:03:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ s firmou PALMA development s.r.o., se sídlem v Poděbradech, T.G. Masaryka 1412. VBř. bude zřízeno k pozemkům v majetku této firmy - č. parc. 832/99 a 832/104 v obci a k.ú. Pečky, ve kterých je uložen vodovodní přivaděč. Cena za zřízení VBř. činí celkem 17.576,- Kč bez DPH (délka VBř. činí  87,88 bm x 200,- Kč).
 
Hlasování
pro: (18) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Lubomír Metelák, Ing. Hana Kuprová, Jaroslav Železný, Ivana Trčková, Ladislav Kejda, Jiří Katrnoška, Milan Urban, Bc. Iveta Dvořáková, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Petr Dürr, Tomáš Růžička, Tomáš Vodička, Pavel Sedláček, Václav Drška, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-11-1/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 7. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:03:11

17. Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce - Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022, číslo objednatele 843 (bod číslo 17)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:03:18 (zvuk. záznam 1:30:15 - 1:31:47)

Důvodová zpráva:

Na základě geodetického zaměření, dále v důsledku zjištění nálezových situací při provádění stavebních prací, dílčích nedostatků v zadávací dokumentaci (PD, VV) a požadavků objednatele dochází ke změně rozsahu a ceny díla - viz Změnový list č. 2 vč. rozdílového rozpočtu - bez vlivu na termín dokončení díla. RM usnesením č. UR-66-6/24 ze dne 12.02.2024 doporučuje schválit uzavření Dodatku č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022,číslo objednatele 843 - viz příloha.
Diskuze zahájena v 19:03:18
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 19:04:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2022, číslo smlouvy objednatele 843, mezi městem Pečky a "Společnost ÚV Pečky" sestávající ze společníků VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201, a POHL cz, a.s., IČ: 25606468, spočívající ve změně rozsahu a ceny díla "Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce".
Hlasování
pro: (18) Ing. Petr Dürr, Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička, Bc. Iveta Dvořáková, Ladislav Kejda, Lubomír Metelák, Václav Drška, Milan Urban, Jaroslav Železný, Pavel Sedláček, Milan Paluska, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Tomáš Růžička, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-12-1/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 6. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:04:50

18. Rozpočtové opatření č. 3/2024 (bod číslo 23)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:05:02 (zvuk. záznam 1:31:59 - 1:33:43)

Důvodová zpráva:

Dne 15.02.2024 bylo komisí jmenovanou zadavatelem provedeno hodnocení platně doručených nabídek na plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II (opakování_2)". Sohledem na výši nabídkových cen vč. DPH a posouzení nabídek 1. a 2. v pořadí - viz anonymizovaná Zpráva o hodnocení - RM doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2024 ve výši 400 tis. Kč (k řádku č. 84, odd., § 5512 JPO II - dopr. automobil  Rozpočtu 2024), aby po ukončení posouzení nabídek a výběru dodavatele bylo možné uzavřít kupní smlouvu v době co nejkratší.
Diskuze zahájena v 19:05:02
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 19:06:38 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2024.
Hlasování
pro: (18) Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička, Milan Urban, Lubomír Metelák, Václav Drška, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Pavel Sedláček, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška, Tomáš Růžička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ladislav Kejda, Ing. Petr Dürr, Bc. Iveta Dvořáková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-13-1/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 6. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:06:46

19. Závazek dofinancování akce „Pečky – dopravní automobil“ (bod číslo 18)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:06:59 (zvuk. záznam 1:33:56 - 1:34:58)

Důvodová zpráva:

Povinnou přílohou žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Pečky - dopravní automobil" (název dle vydané Registrace akce), která se na MV - GŘ HZS ČR předkládá neprodleně po uzavření smluvního závazku na dodávku dopravního automobilu, je usnesení zastupitelstva o závazku dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. V současné době probíhá výběr dodavatele(https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/porizeni-dopravniho-automobilu-pro-jsdh-pecky-jpo-ii-opakovani-2). 
RM usnesením č. UR-67-6/24 ze dne 12.02.2024 doporučuje schválit závazek dofinancování.
Diskuze zahájena v 19:06:59
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska
V 19:07:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Jedlička") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací na akci "Pečky - dopravní automobil" do plné výše z vlastních zdrojů.
Hlasování
pro: (18) Tomáš Vodička, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Petr Dürr, Ladislav Kejda, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Pavel Sedláček, Ing. Karel Krištoufek, Lubomír Metelák, Ing. Martin Jedlička, Milan Urban, Zdeněk Fejfar, Václav Drška, Tomáš Růžička, Jiří Katrnoška, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-14-1/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 30. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:08:01

20. Dražba pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína (bod číslo 22)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:08:17 (zvuk. záznam 1:35:14 - 1:53:21)

Důvodová zpráva:

Doporučujeme zúčastnit se dražby id. Podílu ve výši ½ podílu na pozemku v k.ú. Radim u Kolína. Nejnižší podání se stanovuje na 100.000,- Kč (tzn.3,59 Kč/m2). Výše jistoty je stanovena na 5.000,-Kč. Dražba se bude konat 5.3. 2024.
Návrh jednotlivých podání:  
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
Diskuze zahájena v 19:08:17
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Tomáš Vodička, Milan Urban, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička
V 19:26:05 předsedající zahájil hlasování o protinávrhu usnesení "PA1" (navrhovatel: "T. Vodička") v tomto znění:
Zastupitelstvo města schvaluje účast na dražbě pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína a pověřuje starostu města dražit a vydražit tento pozemek za cenu v maximální výši:   █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
Hlasování
pro: (12) Tomáš Vodička, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Václav Drška, Jiří Katrnoška, Pavel Sedláček, Ladislav Kejda, Mgr. Alena Švejnohová, Jaroslav Železný, Bc. Iveta Dvořáková, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (6) Milan Urban, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Tomáš Růžička, Lubomír Metelák, Milan Paluska
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-15-1/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 7. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:26:24

21. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 19)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:26:37 (zvuk. záznam 1:53:34 - 1:58:52)
Diskuze zahájena v 19:26:37
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová, Tomáš Vodička
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 19 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:31:55

22. Různé a úkoly vyplývající z jednání zastupitelstva města (bod číslo 20)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:31:59 (zvuk. záznam 1:58:56 - 2:18:57)
Diskuze zahájena v 19:31:59
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Milan Urban
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 20 - Různé a úkoly vyplývající z jednání zastupitelstva města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:52:00

23. Diskuse, dotazy a připomínky občanů, závěr (bod číslo 21)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:52:05 (zvuk. záznam 2:19:02 - 2:35:55)
Diskuze zahájena v 19:52:05
K tomuto bodu se vyjádřili: Jiří Katrnoška, Milan Paluska, Tomáš Vodička, Pavlína Nepovímová
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 21 - Diskuse, dotazy a připomínky občanů, závěr na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:08:58

Jednání ukončeno 21.02.2024 v 20:09:15


Ověřeno ověřovateli:
1)   22. 2. 2024 18:41 Milan Urban
2)   22. 2. 2024 14:44 Jiří Katrnoška