Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 9/2024
Město Pečky
datum: 4. 3. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (7) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 7 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 04.03.2024 v 15:07:52

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:07:57
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:07:57
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:08:51

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:57
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Kontrola průběhu investičních akcí
5. Zpráva o činnosti Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách za rok 2023
6. Žádost o vydání souhlasu se změnou umístění kabelu-firma GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96
7. Bezplatné poskytnutí dřeva Oddílu vodní turistiky Pečky, z.s.
8. Dotace - akce Velké Chvalovice
9. Dotace - Svaz tělesně postižených
10. Dotace - sportovní den mládeže
11. Dotace - ČKA
12. Dar - Domácí hospic Srdcem
13. Dar - Linka bezpečí
14. Zápis dětí do MŠ
15. MŠ - výjimka z počtu dětí ve třídách
16. Úkoly vyplývající z jednání rady města
17. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:08:57
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
V 15:15:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-94-9/24
zodpovídá:
termín: IHNED (4. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:15:22

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:15:26

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o vydaném kolaudačním rozhodnutí na úpravnu vody /testování a nastavování parametrů/
- informace o průběhu stavby kabin AFK, zahájení elektroinstalačních prací
- informace o jednání s Ing. Bartákem ve věci odkupu pozemku u rybníka Benešák
- informace o schůzce s radním pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Mgr. M. Váchou ve věci právní subjektivity speciální základní školy Pečky
- informace o schůzce se zástupci firmy Tawesco, s.r.o. ve věci zahájení výroby lehkých automobilových komponentů
Diskuze zahájena v 15:15:26
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:42:52

4. Kontrola průběhu investičních akcí (bod číslo 4)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:42:56

Důvodová zpráva:

Diskuse - kontrola průběhu investičních výdajových položek v rozpočtu 2024 /jen položky nad 1mil.Kč/, harmonogram dalšího postupu a plánování investičních položek pro rok 2025 - 2030.
Diskuze zahájena v 15:42:56
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
Rada bere materiály předložené k bodu č. 4 - Kontrola průběhu investičních akcí na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:20:08

5. Zpráva o činnosti Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách za rok 2023 (bod číslo 5)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:20:12

Důvodová zpráva:

Ředitelka městské knihovny p. Vladimíra Krulišová předkládá zprávu o činnosti knihovny za rok 2023, včetně výkazů o výpůjčkách a pořádaných akcích. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2023.
Diskuze zahájena v 16:20:12
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Rada bere materiály předložené k bodu č. 5 - Zpráva o činnosti Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách za rok 2023 na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:20:25

6. Žádost o vydání souhlasu se změnou umístění kabelu-firma GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96 (bod číslo 6)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:20:29

Důvodová zpráva:

Rada města bere na vědomí oznámení firmy GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96, které se týká změny trasy umístění kabelu. Kabel bude umístěn do zeleného pásu v pozemku č. parc. 2309/1 v k.ú. Pečky řízeným protlakem tak, aby nedošlo ke znehodnocení nového asfaltového povrchu v této lokalitě. Ostatní podmínky smlouvy č. 7700100032_1/BVB se nemění. Jedná se o již uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř. č. 7700100032_1/BVB" na pozemcích v majetku města, týkající se akce "REKO SKAO Pečky" - lokalita za hřbitovem (s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96). Smlouva byla uzavřena v dubnu 2019 jedná se celkem o cca 305 bm = cca 45.750,- Kč vč. DPH). Dle osobního jednání dne 28.2.2024 nám zástupci firmy sdělili, že byl zjištěn nesoulad s katastrální mapou a bylo navrženo nové řešení trasy stavby. Kabel bude umístěn do zeleného pásu v pozemku č. parc. 2309/1 řízeným protlakem. Tímto způsobem nedojde ke znehodnocení nového asfaltového povrchu, který se na pozemku nachází (viz příloha). Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu.
Stavba bude provedena v průběhu března 2024.
Diskuze zahájena v 16:20:29
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 6 - Žádost o vydání souhlasu se změnou umístění kabelu-firma GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940/96 na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:25:28

7. Bezplatné poskytnutí dřeva Oddílu vodní turistiky Pečky, z.s. (bod číslo 7)

Předkladatel: Hana Pokorná
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:25:33

Důvodová zpráva:

Při rekonstrukci ulice Krátká ve Velkých Chvalovicích, byly pokáceny dle projektové dokumentace dva jasany. Kácení zajišťovala firma Planispe company s.r.o., Rybná 682/14, 11000 Praha - Staré Město v rámci stavby. Město Pečky by bezplatně poskytlo Oddílu vodní turistiky Pečky, z.s. dřevo a náklady spojené s dopravou (na Sokoliště) by si hradil oddíl sám. Dřeviny se nachází na pozemku ve vlastnictví města p.č. 338/1 v k.ú. Velké Chvalovice.
Diskuze zahájena v 16:25:33
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek
V 16:28:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Hana Pokorná") v tomto znění:
Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí dřeva ze stromů, kácených při rekonstrukci ulice Krátká, na pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Velké Chvalovice, Oddílu vodní turistiky Pečky, z.s., Sokolská 1054, 28911 Pečky, IČ: 26603331. Oddíl vodní turistiky Pečky si uhradí náklady spojené s přepravou dřeva.
Hlasování
pro: (7) Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-95-9/24
zodpovídá: Hana Pokorná
termín: 18. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:28:52

8. Dotace - akce Velké Chvalovice (bod číslo 8)

Předkladatel: Marcela Bahníková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:29:00

Důvodová zpráva:

Paní Vlasta Nováková žádá o poskytnutí dotace na pořádání kulturně-společenských akcí ve Velkých Chvalovicích v roce 2024, jedná se o 3 akce. V roce 2023 byla poskytnuta dotace 35 000 Kč.
Diskuze zahájena v 16:29:00
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
V 16:56:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace paní Vlastě Novákové, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, ve výši 39 000 Kč na kulturně společenské akce konané v roce 2024 ve Velkých Chvalovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-96-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 18. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:56:23

9. Dotace - Svaz tělesně postižených (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:56:28

Důvodová zpráva:

Místní organizace STP Pečky žádá o dotaci na činnost v roce 2024 ve výši 75 000 Kč , účel dotace : výlety, kulturní akce, přednášky, výroční schůze, občerstvení. V roce 2023 byla poskytnuta dotace ve výši 60 000 Kč, počet členů v roce 2023 byl 163.
Diskuze zahájena v 16:56:28
V 17:02:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 66 000,-Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Pečky, IČO 712 12 621 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-97-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 22. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:02:31

10. Dotace - sportovní den mládeže (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:02:35

Důvodová zpráva:

TAJV z.s. žádá o poskytnutí dotace na uspořádání sportovního dne mládeže v Pečkách, jedná se o 5. ročník akce. Požadovaná částka dotace 20 000 Kč, doporučujeme poskytnout 5 000 Kč. V roce 2023 bylo poskytnuto 5 000 Kč.
Diskuze zahájena v 17:02:35
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
V 17:04:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na uspořádání sportovního dne mládeže s TAJV v Pečkách z.s. TAJV, IČ: 09287094 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-98-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 18. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:04:54

11. Dotace - ČKA (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:05:00

Důvodová zpráva:

Česká křesťanská akademie z.s. žádá o poskytnutí dotace na činnost místní skupiny Pečky roce 2024 ve výši 35 000 Kč. V roce 2023 byla poskytnuta dotace 30 000 Kč.
Diskuze zahájena v 17:05:00
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová
V 17:06:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost České křesťanské akademii, z.s., IČO 15887472, ve výši 33 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-99-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 29. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:06:14

12. Dar - Domácí hospic Srdcem (bod číslo 12)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:06:38

Důvodová zpráva:

Domácí hospic Srdcem se sídlem v Kolíně požádal o poskytnutí daru na svojí činnost. V roce 2023 byl poskytnut dar 10 000 Kč.
Diskuze zahájena v 17:06:38
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:07:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí daru 10 000,-Kč pro Domácí hospic Srdcem, IČO: 07043732.
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-100-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 18. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:07:31

13. Dar - Linka bezpečí (bod číslo 13)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:07:35

Důvodová zpráva:

Město obdrželo žádosti o poskytnutí finanční podpory ( daru ) od neziskové organizací Linka bezpečí, z.s.. V roce 2023 byl poskytnut dar 5 000 Kč.
Diskuze zahájena v 17:07:35
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
V 17:08:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,-Kč na provoz dětské krizové linky Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198.
Hlasování
pro: (7) Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-101-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 18. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:08:23

14. Zápis dětí do MŠ (bod číslo 14)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:08:29

Důvodová zpráva:

Ředitelka MŠ MAŠINKA Pečky předkládá zřizovateli návrh termínu, místa a kritérii pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (§ 34 školského zákona). Podrobnosti uvedeny v příloze.
Diskuze zahájena v 17:08:29
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar
V 17:18:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje termín a místo zápisu a kritéria přijetí dětí do Mateřské školy MAŠINKA Pečky pro školní rok 2024/2025.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-102-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 18. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:18:33

15. MŠ - výjimka z počtu dětí ve třídách (bod číslo 15)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:18:38

Důvodová zpráva:

Ředitelka MŠ MAŠINKA Pečky žádá zřizovatele o povolení výjimky z nejvyššího povoleného počtu 24 dětí ve třídách, který je stanoven vyhláškou o předškolním vzdělávání. Stejná výjimka byla schválena i předchozí roky.
Diskuze zahájena v 17:18:38
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:20:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje výjimku z nejvyššího povoleného počtu 24 dětí v 7 třídách Mateřské školy MAŠINKA Pečky ve školním roce 2024/2025 takto: třída Lištička 25 dětí, všech 6 dalších tříd 27 dětí.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-103-9/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 18. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:20:14

16. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 17)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:21:41
Diskuze zahájena v 17:21:41
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 17 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:31:04

17. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 16)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:31:09
Diskuze zahájena v 17:31:09
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Pavlína Nepovímová, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová
V 17:50:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá tajemnici městského úřadu zajistit aktualizaci formuláře "Žádost o dotaci z rozpočtu města Pečky" v termínu do konce dubna 2024.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-104-9/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 30. 4. 2024
V 17:54:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá koordinátorce projektů M. Dekiské připravit a podat žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na moderní řešení svolávání hasičů "Fireport" pro JPO II..
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-105-9/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 20. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:03:47
Jednání ukončeno 04.03.2024 v 18:04:03

Ověřeno ověřovateli:
1)   6. 3. 2024 07:45 Ing. Petr Dürr
2)   5. 3. 2024 16:16 Ing. Karel Krištoufek