Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-124-12/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

25. 3. 2024IHNED (25. 3. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-125-12/24
Bod programu: Pachtovní smlouva na úpravnu vody

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy o provozování úpravny vody mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o., Třída Jana Švermy 49, IČO: 26143551.

25. 3. 2024IHNED (25. 3. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-126-12/24
Bod programu: Žádost knihovny - počet zaměstnanců

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Městská knihovna Sv. Čecha navýšení přepočteného počtu zaměstnanců od 1.7.2024 na 3.

25. 3. 2024IHNED (25. 3. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-127-12/24
Bod programu: Žádost - Župa Tyršova

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč Sokolské župě Tyršově, IČO 4309034, na zajištění župního sletu dne 2.6.2024 v Pečkách a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Podmínkou vyplacení dotace je doložení pojistné smlouvy ke krytí případných škod způsobených na cizím majetku při akci župní slet.

25. 3. 2024Marcela Bahníková8. 4. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
UR-128-12/24
Bod programu: Žádost - Župa Tyršova

Text přijatého usnesení:

Rada města souhlasí s převzetím záštity nad župním sletem, který se uskuteční 2.6.2024 v Pečkách a uděluje Sokolské župě Tyršově, IČO 43090346, souhlas s použitím znaku města při propagaci sletu.

25. 3. 2024Marcela Bahníková8. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-129-12/24
Bod programu: FRB - zápis komise, půjčka

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky (zápůjčky) z Fondu rozvoje bydlení panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ ve výši 250 000,- Kč na vybudování koupelny a WC.

25. 3. 2024Marcela Bahníková24. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-130-12/24
Bod programu: Uzavření smlouvy na servis zařízení č. 1

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje ukončení stávající Servisní smlouvy s firmou MTH Kolín spol. s r.o. a uzavření Servisní smlouvy s firmou Energie AG Kolín a.s účinností od 1.4. 2024 na zajištění provozu plynových kotelen.

25. 3. 2024Martina Hrázská8. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-131-12/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové dopracovat Domovní řád, včetně přílohy a předložit na příští zasedání RM v termínu 8.4.2024.

25. 3. 2024 Milan Paluska 8. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-132-12/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové seznámit nájemníky bytů v majetku města s novou úpravou nájemního bydlení v termínu 28.3.2024.

25. 3. 2024 Milan Paluska 28. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-133-12/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové předložit finální tabulku s novou úpravou nájemného pro byty v majetku města od 1.7.2024 v termínu 8.4.2024.

25. 3. 2024 Milan Paluska 8. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0