Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 12/2024
Město Pečky
datum: 25. 3. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Ing. Martin Jedlička
Hosté: Ing. Adam Brant
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 25.03.2024 v 15:12:08

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:12:13
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:12:13
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:14:11

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:14:14
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Žádost knihovny - počet zaměstnanců
5. Žádost - Župa Tyršova
6. FRB - zápis komise, půjčka
7. Uzavření smlouvy na servis zařízení č. 1
8. Domovní řád
9. Nájem bytu v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou
10. Pachtovní smlouva na úpravnu vody
11. Kontrola plnění usnesení
12. Diskuse, různé
13. Úkoly vyplývající z jednání rady města

Diskuze zahájena v 15:14:14
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:15:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-124-12/24
zodpovídá:
termín: IHNED (25. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:15:12

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:15:16

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o předání stavby, bez vad a nedodělků - Úpravna vody
- informace o průběhu přístavby stavby - kabiny AFK Pečky
- informace o konání sobotní akce "Ukliďme Česko", poděkování dobrovolníkům akce
- informace o návštěvě společnosti Tawesco Automotive, s.r.o. v Úvalech u Prahy dne 12.4.2024 - společnost vyrábějící lisované a bodově svařované díly pro automobilový průmysl
- informace o jednání s projektanty ohledně obchvatu Pečky sever dne 18.4.2024
Zdeněk Fejfar
- informace o jednání s projektanty a obhlídka lokality "Bačov" - návrh na rozdělení realizace projektu vodovodního řadu na jednotlivé etapy
- informace o dotačních výzvách Národní sportovní agentury na výstavbu sportovních hal /stanovení podmínek/ - tělocvična ZŠ Pečky
- informace o jednání s developery - bytový dům čp. 471 ul. Chvalovická /statut bytů, parkovací místa/, rezidence V Kaštánkách /parkovací místa, studie veřejného prostoru apd./

Diskuze zahájena v 15:15:16
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
V 15:28:22 přišel Ing. Martin Jedlička, přítomno 7 radních.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (7) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:11:46

4. Pachtovní smlouva na úpravnu vody (bod číslo 10)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:12:12

Důvodová zpráva:

Dne 20.3.2024 byla předána od zhotovitele dokončena stavba úpravna vody v Pečkách. Nyní předkládáme RM ke schválení pachtovní smlouvu pro tuto úpravnu vody, mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o. (provozovatel vodovodní infrastruktury v městě Pečky).
Diskuze zahájena v 16:12:12
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Ing. Adam Brant, Ing. Karel Krištoufek
V 16:22:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy o provozování úpravny vody mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s.r.o., Třída Jana Švermy 49, IČO: 26143551.
Hlasování
pro: (7) Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-125-12/24
zodpovídá:
termín: IHNED (25. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:22:51

5. Žádost knihovny - počet zaměstnanců (bod číslo 4)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:28:42

Důvodová zpráva:

Ředitelka knihovny žádá zřizovatele o souhlas s navýšením počtu zaměstnanců na 3 celé úvazky. V současnosti jsou v pracovním poměru 2 zaměstnanci ( vč. ředitelky) a dále 1 osoba činná na základě DPČ v rozsahu cca 20 hodiny týdně, tato "dohodářka" končí k 6.7.2024. Zdůvodnění a popis práce dalšího zaměstnance je v příloze. Zvýšení počtu zaměstnanců představuje zvýšení nákladů organizace tj. příspěvku zřizovatele o cca 300 tis. Kč ročně, pro rok 2024 o cca 150 tis. Kč. Rozpočtové opatření by bylo předloženo v druhé polovině roku ve výši zohledněné o možné čerpání rezervního fondu příp. fondu odměn organizace.
Diskuze zahájena v 16:28:42
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek
V 16:37:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Městská knihovna Sv. Čecha navýšení přepočteného počtu zaměstnanců od 1.7.2024 na 3.
Hlasování
pro: (7) Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-126-12/24
zodpovídá:
termín: IHNED (25. 3. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:37:19

6. Žádost - Župa Tyršova (bod číslo 5)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:37:33

Důvodová zpráva:

Sokolská župa Tyršova Kolín žádá o dotaci 50 000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů při pořádání župního sletu, který se uskuteční 2.6.2024 v Pečkách na hřišti AFK. Minulý župní slet se konal v Pečkách v roce 2018 a byla poskytnuta dotace 45 000 Kč. Župa zároveň žádá o souhlas s užitím znaku Města Pečky na propagačních tiskovinách a převzetí záštity nad župním sletem.
Diskuze zahájena v 16:37:33
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar
V 16:42:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč Sokolské župě Tyršově, IČO 4309034, na zajištění župního sletu dne 2.6.2024 v Pečkách a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Podmínkou vyplacení dotace je doložení pojistné smlouvy ke krytí případných škod způsobených na cizím majetku při akci župní slet.
Hlasování
pro: (5) Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (2) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-127-12/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 8. 4. 2024
V 16:45:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města souhlasí s převzetím záštity nad župním sletem, který se uskuteční 2.6.2024 v Pečkách a uděluje Sokolské župě Tyršově, IČO 43090346, souhlas s použitím znaku města při propagaci sletu.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-128-12/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 8. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:45:24

7. FRB - zápis komise, půjčka (bod číslo 6)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:45:29

Důvodová zpráva:

Do výběrového řízení o poskytnutí půjček z FRB byla podána 1 žádost na půjčku ve výši 250 000 Kč. Žádost splňuje podmínky a komise FRB doporučuje poskytnutí půjčky panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
Diskuze zahájena v 16:45:30
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
V 16:48:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky (zápůjčky) z Fondu rozvoje bydlení panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ ve výši 250 000,- Kč na vybudování koupelny a WC.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-129-12/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 24. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:49:01

8. Uzavření smlouvy na servis zařízení č. 1 (bod číslo 7)

Předkladatel: Martina Hrázská
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:49:06

Důvodová zpráva:

Od roku 2011 pro město Pečky zajišťuje firma MTH Kolín nepřetržitý provoz plynových kotelen, provádí havarijní opravy a zpracovává revize a prohlídky zařízení dle objednávky. Firmu MTH nyní vlastní firma Energie AG Kolín a.s., proto navrhuji uzavření nové smlouvy. Jelikož v loňském roce byly rekonstruovány kotelny v čp. 218 a čp. 184, zhotovitel navrhuje navýšení ceny z 3 450,- Kč/měsíc na 5 000,-Kč/měsíc. Smlouva obsahuje v Příloze č. 1 seznam budov a v Příloze č. 2 ceník servisních prací. Jedná se o přímé zadání ve zvláštních případech dle čl. 11, bod a) pravidel VZMR, stávající zařízení MAR /měření a regulace/ u většiny plynových kotelen je napojeno na monitorovací zařízení zhotovitele.
Diskuze zahájena v 16:49:06
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
V 16:50:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martina Hrázská") v tomto znění:
Rada města schvaluje ukončení stávající Servisní smlouvy s firmou MTH Kolín spol. s r.o. a uzavření Servisní smlouvy s firmou Energie AG Kolín a.s účinností od 1.4. 2024 na zajištění provozu plynových kotelen.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-130-12/24
zodpovídá: Martina Hrázská
termín: 8. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:50:30

9. Domovní řád (bod číslo 8)

Předkladatel: Věra Růžičková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:50:34

Důvodová zpráva:

Předkládáme radě města ke schválení návrh nového Domovního řádu, vč. přílohy a to větrání a vznik plísní v bytě. V minulosti byl vždy Domovní řád pouze vyvěšen na chodbách bytových domů. Nyní se doporučuje, aby byl součástí každé nájemní smlouvy. K nově uzavíraným nájemním smlouvám bude Domovní řád automaticky jednou z příloh a u stávajících bude součástí Dodatku.
Rada města bere na vědomí text Domovního řádu, včetně přílohy s tím, že bude dopracován a předložen na další zasedání RM.
Diskuze zahájena v 16:50:34
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 8 - Domovní řád na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:01:25

10. Nájem bytu v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou (bod číslo 9)

Předkladatel: Věra Růžičková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:01:29

Důvodová zpráva:

Předkládáme radě města návrh na zvýšení nájemného na 133,-Kč/m2 v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou, na dobu 1 roku, aktuálně na dobu do 30.6. 2024 s výjimkou bytu v čp. 993 a 148, kde vzhledem k velikosti bytu navrhujeme snížení o 20%, tzn. na 106,-Kč/m2. Stávající nájemní smlouvy končí k 30.6. 2024 a nové budou uzavírány od 1.7. 2024. Podporované byty v čp. 176 ve Velkých Chvalovicích s dotací MMR mají limit nájemného dle podmínek dotačního titulu ve výši 85,44,-Kč/m2.
Rada města bere na vědomí úpravy nájemného.
Diskuze zahájena v 17:01:29
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
Rada bere materiály předložené k bodu č. 9 - Nájem bytu v bytech s nájemní smlouvou na dobu určitou na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:52:29

11. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:52:35
Diskuze zahájena v 17:52:35
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Rada bere materiály předložené k bodu č. 11 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:56:36

12. Diskuse, různé (bod číslo 12)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:56:41
Diskuze zahájena v 17:56:41
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Rada bere materiály předložené k bodu č. 12 - Diskuse, různé na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:58:39

13. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 13)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:58:47
Diskuze zahájena v 17:58:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 18:11:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové dopracovat Domovní řád, včetně přílohy a předložit na příští zasedání RM v termínu 8.4.2024.
Hlasování
pro: (7) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-131-12/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 8. 4. 2024
V 18:12:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové seznámit nájemníky bytů v majetku města s novou úpravou nájemního bydlení v termínu 28.3.2024.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-132-12/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 28. 3. 2024
V 18:13:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové předložit finální tabulku s novou úpravou nájemného pro byty v majetku města od 1.7.2024 v termínu 8.4.2024.
Hlasování
pro: (7) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-133-12/24
zodpovídá: Milan Paluska
termín: 8. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:14:28
Jednání ukončeno 25.03.2024 v 18:21:40

Ověřeno ověřovateli:
1)   26. 3. 2024 14:16 Ing. Hana Kuprová
2)   26. 3. 2024 11:20 Ivana Trčková