Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-134-13/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

8. 4. 2024IHNED (8. 4. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-135-13/24
Bod programu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi městem Pečky a Integrovanou dopravou Středočeského kraje, p.o., Sokolovská 100/94100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 05792291 za cenu 760 969,- Kč na rok 2024 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
8. 4. 2024Jana Zindrová22. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-136-13/24
Bod programu: Dodatek č. 1 ke Pachtovní smlouvě o provozování úpravny vody

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě o provozování úpravny vody.

8. 4. 2024Adam Brant22. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-137-13/24
Bod programu: Zveřejnění záměru – směna pozemku č. parc. 531/1 (10.983 m2) v obci a k.ú. Pečky

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků - pozemek v majetku města č. parc. 531/1 (10.983 m2) v k.ú. Pečky bude směněn za pozemek v soukromém vlastnictví č. parc. 1468/24 (3.952 m2) a č. parc. 1468/25 (37m2) v obci k.ú. Pečky.
Záměr bude zveřejněn za těchto podmínek:
směna pozemků bude uskutečněna bezúplatně
náklady spojené s převodem nemovitostí zajistí a uhradí Město Pečky
sepsání smlouvy zajistí 1/2 vlastník pozemku a 1/2 město Pečky
vypracování a úhradu GP zajistí Město Pečky

8. 4. 2024Jana Najbrtová30. 9. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-138-13/24
Bod programu: Žádost o dotaci - Farní sbor ČCE

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16 500 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Pečkách, IČO 45826609, na uspořádání koncertu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

8. 4. 2024Marcela Bahníková22. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-139-13/24
Bod programu: Žádost o dotaci hokejovému klubu

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost hokejového klubu ve výši 5 500 Kč panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ Pečky a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

8. 4. 2024Marcela Bahníková22. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-140-13/24
Bod programu: Provoz MŠ Mašinka - léto 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy MAŠINKA Pečky v období od 22.7.2024 do 30.8.2024.

8. 4. 2024Marcela Bahníková15. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-141-13/24
Bod programu: Dodávka výpočetní techniky - stavební odbor

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Pečky a vybraným dodavatelem: Aricoma Systems a.s., IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

8. 4. 2024IHNED (8. 4. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-142-13/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá tajemnici MěÚ provést aktualizaci OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

8. 4. 2024Pavlína Nepovímová30. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0