Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 13/2024
Město Pečky
datum: 8. 4. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (1) Ing. Petr Dürr
Nepřítomni: (0)
Hosté: Ing. Adam Brant
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 08.04.2024 v 15:07:40

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:06
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:08:07
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:08:16

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:20
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Zápis z jednání Komise kulturní a pracovní skupiny pro oslavy 100 let povýšení Peček na město
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
6. Zveřejnění záměru – směna pozemku č. parc. 531/1 (10.983 m2) v obci a k.ú. Pečky
7. Žádost o dotaci - Farní sbor ČCE
8. Žádost o dotaci hokejovému klubu
9. Provoz MŠ - léto 2024
10. Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o.
11. Dodatek č. 1 ke Pachtovní smlouvě o provozování úpravny vody
12. Dodávka výpočetní techniky - stavební odbor
13. Kontrola plnění usnesení
14. Diskuse, různé
15. Úkoly vyplývající z jednání rady města

Diskuze zahájena v 15:08:21
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:09:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-134-13/24
zodpovídá:
termín: IHNED (8. 4. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:09:42

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:09:46

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o předání stavby - úpravna vody
- informace o harmonogramu stavby "kabiny AFK Pečky" - hrubé elektrické rozvody, betonáž, sanita - posunutí termínu předání stavby do konce května 2024
- informace o schůzce s p. Janem Petrem ve věci realizace příjezdové komunikace a parkoviště ve Velkých Chvalovicích
- informace o zasedání DSO Pečecký region v Radimi
Zdeněk Fejfar
- informace o realizaci kouřových zkoušek dešťové kanalizace na Bačově a ve Velkých Chvalovicích
Diskuze zahájena v 15:09:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:31:05

4. Zápis z jednání Komise kulturní a pracovní skupiny pro oslavy 100 let povýšení Peček na město (bod číslo 4)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:31:09

Důvodová zpráva:

Předseda Kulturní komise Ing. Martin Jedlička předkládá RM na vědomí zápis z jednání dne 20.3.2024.
Diskuze zahájena v 15:31:11
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar
Rada bere materiály předložené k bodu č. 4 - Zápis z jednání Komise kulturní a pracovní skupiny pro oslavy 100 let povýšení Peček na město na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:02:22

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (bod číslo 5)

Předkladatel: Jana Zindrová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:02:34

Důvodová zpráva:

Od 1.1.2022 byly uzavřeny nové smlouvy mezi obcemi a IDSK na zajišťování a financování dopravní obslužnosti a to v souvislosti se zavedením nových standardů dopravní obslužnosti a nové metodiky výpočtu podílu obcí na dopravní obslužnosti právě od 1.1.2022. Každoročně je od IDSK předkládán dodatek k této smlouvě a týká se změny přílohy č. 3 (Výše záloh na Podíl obce pro 2024 a harmonogram plateb).Výše záloh se odvíjí z výsledků hospodaření z minulého roku. Pro letošní rok činí zálohy celkem 760 969,- Kč s DPH. (Např. v r. 2022 byla cena 738 181,- Kč s DPH).
Diskuze zahájena v 16:02:35
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
V 16:08:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Zindrová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi městem Pečky a Integrovanou dopravou Středočeského kraje, p.o., Sokolovská 100/94100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 05792291 za cenu 760 969,- Kč na rok 2024 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Hlasování
pro: (6) Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-135-13/24
zodpovídá: Jana Zindrová
termín: 22. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:08:19

6. Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. (bod číslo 10)

Předkladatel: Adam Brant
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:08:47

Důvodová zpráva:

Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o., Pečky.
Diskuze zahájena v 16:08:48
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Adam Brant, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
Rada bere materiály předložené k bodu č. 10 - Valná hromada Pečeckých služeb, s.r.o. na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:35:42

7. Dodatek č. 1 ke Pachtovní smlouvě o provozování úpravny vody (bod číslo 11)

Předkladatel: Adam Brant
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:36:12

Důvodová zpráva:

Na základě již schválené Pachtovní smlouvy o provozování úpravny vody předložila vedoucí ekonomicko-správního odboru připomínky – v případě 0,- Kč pachtovného nemožnost uplatnit DPH na investici. Je tedy předkládán ke schválení Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě o provozování úpravny vody.
Diskuze zahájena v 16:36:13
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 16:39:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Adam Brant") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě o provozování úpravny vody.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-136-13/24
zodpovídá: Adam Brant
termín: 22. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:40:00

8. Zveřejnění záměru – směna pozemku č. parc. 531/1 (10.983 m2) v obci a k.ú. Pečky (bod číslo 6)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:40:22

Důvodová zpráva:

Jedná se o pozemek, který byl oddělen z původního pozemku č. parc. 531 (odkoupen v loňském roce od █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Oddělenou část vyměníme s █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ za pozemek č. parc. 1468/24 (3.952 m2) a č.parc. 1468/25 (37m2)– u Benešáku.
Diskuze zahájena v 16:40:23
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
V 16:47:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků - pozemek v majetku města č. parc. 531/1 (10.983 m2) v k.ú. Pečky bude směněn za pozemek v soukromém vlastnictví č. parc. 1468/24 (3.952 m2) a č. parc. 1468/25 (37m2) v obci k.ú. Pečky.
Záměr bude zveřejněn za těchto podmínek:
směna pozemků bude uskutečněna bezúplatně
náklady spojené s převodem nemovitostí zajistí a uhradí Město Pečky
sepsání smlouvy zajistí 1/2 vlastník pozemku a 1/2 město Pečky
vypracování a úhradu GP zajistí Město Pečky
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-137-13/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 30. 9. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:47:25

9. Žádost o dotaci - Farní sbor ČCE (bod číslo 7)

Předkladatel: Marcela Bahníková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:47:32

Důvodová zpráva:

Farní sbor ČCE žádá o dotaci 20 000 Kč na uspořádání koncertu pro veřejnost dne 7.6.2024 v evangelickém kostele v Pečkách. V roce 2023 byla poskytnuta 2x dotace po 15 000 Kč na koncert v květnu a v prosinci.
Diskuze zahájena v 16:47:33
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová
V 16:54:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16 500 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Pečkách, IČO 45826609, na uspořádání koncertu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-138-13/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 22. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:55:07

10. Žádost o dotaci hokejovému klubu (bod číslo 8)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:55:11

Důvodová zpráva:

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​žádá o dotaci 10 000 Kč na činnost neregistrovaného hokejového klubu v roce 2024, konkrétně na částečnou úhradu za pronájem ledové plochy. V roce 2023 byla poskytnuta dotace 5 000 Kč. Předložil celkové výdaje za pronájem ledové plochy vynaložené v období 10/2023 - 3/2024 ve výši 74 tis.Kč.
Diskuze zahájena v 16:55:12
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar
V 16:59:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost hokejového klubu ve výši 5 500 Kč panu █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ Pečky a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (6) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-139-13/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 22. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:59:18

11. Provoz MŠ Mašinka - léto 2024 (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:59:22

Důvodová zpráva:

Ředitelka Mateřské školy MAŠINKA Pečky žádá zřizovatele o souhlas s přerušením provozu školy v období 22.7.- 30.8.2024. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání může ředitel v měsících červenec a srpen po projednání se zřizovatelem stanovit rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
Diskuze zahájena v 16:59:23
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
V 17:06:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Marcela Bahníková") v tomto znění:
Rada města souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy MAŠINKA Pečky v období od 22.7.2024 do 30.8.2024.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-140-13/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 15. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:06:51

12. Dodávka výpočetní techniky - stavební odbor (bod číslo 12)

Předkladatel: Pavlína Nepovímová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:06:56

Důvodová zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo veřejnou zakázku na pořízení výpočetní techniky určené k digitalizaci stavebního řízení s názvem „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 2-2024“. Veřejná zakázka je financovaná pomocí dotací z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úřady". Na základě vybraného dodavatele se uzavře Kupní smlouva na 5 sestav DSŘ.
Diskuze zahájena v 17:06:57
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová, Ing. Karel Krištoufek
V 17:12:38 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Pavlína Nepovímová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Pečky a vybraným dodavatelem: Aricoma Systems a.s., IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-141-13/24
zodpovídá:
termín: IHNED (8. 4. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:12:47

13. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 13)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:12:55
Diskuze zahájena v 17:12:56
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 13 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:17:01

14. Diskuse, různé (bod číslo 14)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:19:25
Diskuze zahájena v 17:19:26
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:30:56

15. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 15)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:31:00
Diskuze zahájena v 17:31:01
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
V 17:37:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá tajemnici MěÚ provést aktualizaci OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-142-13/24
zodpovídá: Pavlína Nepovímová
termín: 30. 4. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:37:17

Jednání ukončeno 08.04.2024 v 17:37:41


Ověřeno ověřovateli:
1)   10. 4. 2024 13:31 Ing. Martin Jedlička
2)   10. 4. 2024 13:52 Zdeněk Fejfar