Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-75-7/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

19. 2. 2024IHNED (19. 2. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-76-7/24
Bod programu: Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř. – služebnosti č. 155313/IV-12-6030960“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavřít "Smlouvu o zřízení VBř. – služebnosti č. 155313/IV-12-6030960“ mezi městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká části pozemku v majetku města č. parc. 348/2 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (lokalita nové řadovky). Cena za zřízení VBř. činí 2.000,- Kč + DPH.  

19. 2. 2024Jana Najbrtová31. 5. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-77-7/24
Bod programu: Dražba pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účast na dražbě pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína.  Zastupitelstvo města pověřuje starostu dražit a vydražit tento pozemek za cenu v maximální výši:            
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
 

19. 2. 2024Jana Najbrtová30. 9. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-78-7/24
Bod programu: Prodej dřeva

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje prodej zbytkového dřeva ze dvou lip,  kácených v ulici Dobřichovská na pozemku p.č. 1470/3 v k.ú. Pečky a jednoho jasanu rostoucího na pozemku p.č. 1451/4 v k.ú. Pečky, firmě Stromotom, s.r.o.IČO: 07577621, Radovesnice 107, 281 28 Radovesnice II.  

19. 2. 2024Hana Pokorná4. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-79-7/24
Bod programu: Obecně závazná vyhláška města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

19. 2. 2024Jana Zindrová4. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-80-7/24
Bod programu: Rekonstrukce kabin AFK Pečky - Dodatek č. 1 ke SoD uzavřené dne 18.10.2022, číslo objednatele 913

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 č. objednatele 913, mezi městem Pečky a STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o., IČ: 61680346, spočívajícího ve změně rozsahu a ceny díla a termínu plnění díla "Rekonstrukce kabin AFK Pečky".

19. 2. 2024Michala Dekiská4. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-81-7/24
Bod programu: Dotace - služby tísňové péče

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 Kč měsíčně na financování služby tísňové péče pro paní Jaroslavu Kurkovou█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

19. 2. 2024Marcela Bahníková29. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-82-7/24
Bod programu: Revokace usnesení rady města Pečky UR-64-6/24

Text přijatého usnesení:

Rada města revokuje usnesení UR-64-6/24.

19. 2. 2024IHNED (19. 2. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-83-7/24
Bod programu: Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o.

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o., IČO: 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem.

19. 2. 2024 Zdeněk Fejfar 21. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-84-7/24
Bod programu: Ceník ubytování města Pečky

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje Ceník ubytování města Pečky pro ubytovávání v čp. 218, Tř. 5.května v  Pečkách. Jedná se o tři garsonky, tzv. studia. Ceník je platný od 1.3.2024.

19. 2. 2024Věra Růžičková4. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-85-7/24
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 3/2024 na dofinancování akce "Pečky - dopravní automobil"

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2024.

19. 2. 2024Michala Dekiská20. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0