Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 7/2024
Město Pečky
datum: 19. 2. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková
Omluveni: (1) Ing. Karel Krištoufek
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 19.02.2024 v 15:13:09

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:13:42
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:13:42
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:13:55

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:14:01
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř – služebnosti č. 155313/IV-12-6030960“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly
5. Dražba pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína
6. Prodej dřeva
7. Obecně závazná vyhláška města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Rekonstrukce kabin AFK Pečky - Dodatek č. 1 ke SoD uzavřené dne 18.10.2022, číslo objednatele 913
9. Dotace - služby tísňové péče
10. Revokace usnesení rady města Pečky UR-64-6/24
11. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o.
12. Ceník ubytování města Pečky
13. Rozpočtové opatření na dofinancování akce "Pečky - dopravní automobil"
14. Úkoly vyplývající z jednání rady města
15. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:14:01
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:16:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-75-7/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (19. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:16:11

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:16:15

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o kontrolním dni na stavbě - Kabiny AFK Pečky /řešení statiky stavby/
- informace o schůzce s odborníkem na stavební právo ve věci pomoci při vyřizování stavební agendy
- informace o kontrolním dni na úpravně vody /dokončení stavby/
- informace o schůzce s dopravním inženýrem M. Fottem - studie ulice Nymburská, parkoviště u hřiště ve V. Chvalovicích, chodník k retail parku Billa v sousedství zahrádek
- informace o objasnění změn a nesrovnalostí v PD Bačov 
- informace o jednání ve věci návrhu upraveného JŘ od prosince 2024 v souvislosti s nasazením nových elektrických jednotek řady RegioPartner

Diskuze zahájena v 15:16:15
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
Rada bere materiály předložené k bodu č. 3 - Aktuální informace vedení města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:51:30

4. Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř. – služebnosti č. 155313/IV-12-6030960“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly (bod číslo 4)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:51:34

Důvodová zpráva:

Doporučujeme uzavřít uvedenou smlouvu, jedná se o nové připojení ve Velkých Chvalovicích - lokalita nové řadovky. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena v říjnu 2022.
Diskuze zahájena v 15:51:34
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:52:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavřít "Smlouvu o zřízení VBř. – služebnosti č. 155313/IV-12-6030960“ mezi městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká části pozemku v majetku města č. parc. 348/2 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice (lokalita nové řadovky). Cena za zřízení VBř. činí 2.000,- Kč + DPH.  
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-76-7/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 31. 5. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:52:47

5. Dražba pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína (bod číslo 5)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:52:53

Důvodová zpráva:

Doporučujeme zúčastnit se dražby id. Podílu ve výši ½ podílu na pozemku v k.ú. Radim u Kolína. Nejnižší podání se stanovuje na 100.000,- Kč (tzn.35,90 Kč/m2). Výše jistoty je stanovena na 5.000,-Kč. Dražba se bude konat 5.3. 2024.
Návrh jednotlivých podání:     
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​
Diskuze zahájena v 15:52:53
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar
V 15:56:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účast na dražbě pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína a pověřit starostu dražit a vydražit tento pozemek za cenu v maximální výši:            
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ 
Hlasování
pro: (6) Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-77-7/24
zodpovídá: Jana Najbrtová
termín: 30. 9. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:56:57

6. Prodej dřeva (bod číslo 6)

Předkladatel: Hana Pokorná
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:57:02

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí o povolení pokácení dřevin, (dvě suché lípy a jeden suchý jasan), které  zajišťovala firma Stromotom, s.r.o., IČO: 07577621, Radovesnice 107, 281 28 Radovesnice II., byl v cenové nabídce o provedení prací i odkup dřeva za cenu 1 200,- Kč, včetně DPH. Množství zbytkového dřeva je 1,5m3. Dřeviny se nachází na pozemku ve vlastnictví města p.č. 1470/3 a 1451/4 v k.ú. Pečky. Jedná se o stromy suché a nebezpečné.
Diskuze zahájena v 15:57:02
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:59:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Hana Pokorná") v tomto znění:
Rada města schvaluje prodej zbytkového dřeva ze dvou lip,  kácených v ulici Dobřichovská na pozemku p.č. 1470/3 v k.ú. Pečky a jednoho jasanu rostoucího na pozemku p.č. 1451/4 v k.ú. Pečky, firmě Stromotom, s.r.o., IČO: 07577621, Radovesnice 107, 281 28 Radovesnice II.  
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-78-7/24
zodpovídá: Hana Pokorná
termín: 4. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:59:24

7. Obecně závazná vyhláška města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (bod číslo 7)

Předkladatel: Jana Zindrová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:59:28

Důvodová zpráva:

Nová OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství nahradí dosud platnou vyhlášku č. 1/2020. Výše poplatků se nemění. Vyhláška zahrnuje pouze formální změny na základě novely zákona o místních poplatcích a je aktualizována na základě doporučení MV ČR.
Diskuze zahájena v 15:59:28
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová
V 16:03:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Zindrová") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-79-7/24
zodpovídá: Jana Zindrová
termín: 4. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:04:05

8. Rekonstrukce kabin AFK Pečky - Dodatek č. 1 ke SoD uzavřené dne 18.10.2022, číslo objednatele 913 (bod číslo 8)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:04:10

Důvodová zpráva:

V důsledku zjištění stavebně-technického charakteru je nezbytné realizovat změny díla za účelem zajištění řádné realizace stavby. Ke konkrétním změnám rozsahu a ceny díla dochází na základě nálezových situací, dílčích nedostatků v zadávací dokumentaci (VV, PD) a dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací - viz Změnové listy. Ke změně termínu dokončení díla dochází v souvislosti s objektivními časovými změnami realizace některých prací, oproti původně stanoveným a sjednaným termínům dle smlouvy a původního harmonogramu, a to v důsledku realizace víceprací, méněprací či jiných okolností a skutečností. Zhotovitel v době, kdy by mohl objektivně provádět práce podle původního zadání, provádí práce, které nezbytně musejí předcházet pracím dle původního zadání.
Na základě výše uvedeného navrhujeme uzavření Dodatku č. 1 k SoD ze dne 18.10.2022, č.objednatele 913 - viz příloha.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů:

Souhlasné stanovisko TDI a AD.
Diskuze zahájena v 16:04:10
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková
V 16:16:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 č. objednatele 913, mezi městem Pečky a STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o., IČ: 61680346, spočívajícího ve změně rozsahu a ceny díla a termínu plnění díla "Rekonstrukce kabin AFK Pečky".
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-80-7/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 4. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:16:45

9. Dotace - služby tísňové péče (bod číslo 9)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:16:49

Důvodová zpráva:

Paní Kurková podala žádost o dotaci v souladu s Pravidly pro poskytování dotace na služby tísňové péče.
Diskuze zahájena v 16:16:49
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 16:18:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 Kč měsíčně na financování služby tísňové péče pro paní Jaroslavu Kurkovou█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-81-7/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 29. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:18:59

10. Revokace usnesení rady města Pečky UR-64-6/24 (bod číslo 10)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:19:03

Důvodová zpráva:

Z důvodu úpravy textové části Dodatku č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o., IČO: 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, navrhujeme revokaci usnesení rady města Pečky UR-64-6/24.
Diskuze zahájena v 16:19:03
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Milan Paluska
V 16:20:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města revokuje usnesení UR-64-6/24.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-82-7/24 a bylo jím revokováno usnesení UR-64-6/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (19. 2. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:20:28

11. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o. (bod číslo 11)

Předkladatel: Zdeněk Fejfar
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:20:32

Důvodová zpráva:

Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o. upravuje přílohu č. 1 a 5 Dohody. Jsou nahrazeny novou koordinační situací C.3 rev.č. 7 ze dne 21.11.2023. Dochází ke změně materiálů některých povrchů a některých napojovacích bodů. 
Diskuze zahájena v 16:20:32
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová
V 16:25:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Zdeněk Fejfar") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o., IČO: 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-83-7/24
zodpovídá: Zdeněk Fejfar
termín: 21. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:25:42

12. Ceník ubytování města Pečky (bod číslo 12)

Předkladatel: Věra Růžičková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:25:56

Důvodová zpráva:

Po konzultaci s vedením města předkládáme Radě města ke schválení nový ceník za ubytovávání v ubytovně a apartmánu v čp. 218, Tř.5.května v Pečkách. Ubytováváme ve dvou garsonkách, které nazýváme ubytovna a v jedné nové garsonce v tzv. apartmánu, který vznikl rekonstrukcí bývalé klubovny ve II.NP. Přikládáme vzor Smlouvy o ubytování vč. příloh a fotodokumentaci apartmánu.
Diskuze zahájena v 16:25:56
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 16:32:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Věra Růžičková") v tomto znění:
Rada města schvaluje Ceník ubytování města Pečky pro ubytovávání v čp. 218, Tř. 5.května v  Pečkách. Jedná se o tři garsonky, tzv. studia. Ceník je platný od 1.3.2024.
Hlasování
pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-84-7/24
zodpovídá: Věra Růžičková
termín: 4. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:33:04

13. Rozpočtové opatření č. 3/2024 na dofinancování akce "Pečky - dopravní automobil" (bod číslo 13)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:33:08

Důvodová zpráva:

Dne 15.02.2024 bylo komisí jmenovanou zadavatelem provedeno hodnocení platně doručených nabídek na plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II (opakování_2)". S ohledem na výši nabídkových cen vč. DPH a posouzení nabídek 1. a 2. v pořadí - viz anonymizovaná Zpráva o hodnocení - RM doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2024 ve výši 400 tis. Kč (k řádku č. 84, odd., § 5512 JPO II - dopr. automobil Rozpočtu 2024), aby po ukončení posouzení nabídek a výběru dodavatele bylo možné uzavřít kupní smlouvu v době co nejkratší.
Diskuze zahájena v 16:33:08
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ivana Trčková
V 16:40:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Jedlička") v tomto znění:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2024.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-85-7/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 20. 3. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:40:09

14. Úkoly vyplývající z jednání rady města (bod číslo 14)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:40:17
Diskuze zahájena v 16:40:17
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Rada bere materiály předložené k bodu č. 14 - Úkoly vyplývající z jednání rady města na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:48:11

15. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 15)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:48:15
Diskuze zahájena v 16:48:15
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Rada bere materiály předložené k bodu č. 15 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:56:36
Jednání ukončeno 19.02.2024 v 16:57:19

Ověřeno ověřovateli:
1)   21. 2. 2024 11:47 Ing. Petr Dürr
2)   21. 2. 2024 11:09 Zdeněk Fejfar