Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-35-4/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

29. 1. 2024IHNED (29. 1. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-36-4/24
Bod programu: Aktuální informace vedení města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Věře Růžičkové zajistit cenovou nabídku na nákup 3ks defibrilátorů do objektů:  Kulturní dům města Pečky, Parkhala, areál AFK Pečky s obsluhou jako u již stávajících defibrilátorů.

29. 1. 2024Věra Růžičková12. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-37-4/24
Bod programu: Zápis z jednání Komise stavebně-dopravní a životního prostředí

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá referentce oddělení dopravy Ing. Janě Zindrové řešit reklamaci propadlého oddělovacího pruhu v ulici Tř. Jana Švermy u vlastníka komunikace KSÚS Středočeský kraj.

29. 1. 2024Ing. Petr Dürr 31. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-38-4/24
Bod programu: Zápis z jednání Komise stavebně-dopravní a životního prostředí

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá referentce oddělení dopravy Ing. Janě Zindrové zrealizovat opravu části chodníku v ulici Tř. Jana Švermy, konkrétně od ulice Svobody až po stojan EKO-voda.

29. 1. 2024Ing. Petr Dürr 31. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-39-4/24
Bod programu: Zápis z jednání Komise stavebně-dopravní a životního prostředí

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá investičnímu technikovi Petře Kutové připravit možnosti odvodnění cest na místním hřbitově.

29. 1. 2024Ing. Petr Dürr 31. 7. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-40-4/24
Bod programu: Plán hospodářské činnosti na rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2024.

29. 1. 2024Věra Růžičková12. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-41-4/24
Bod programu: Plán hospodářské činnosti na rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Věře Růžičkové předkládat plnění plánu HČ vždy na konci čtvrtletí.

29. 1. 2024Věra Růžičková12. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-42-4/24
Bod programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekční práce, autorský dozor a další činnosti

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Pečky a firmou REINVEST spol. s r.o., IČO: 65410840, Praha 4-Lhotka na projekční práce, autorský dozor a další činnosti na akci "Zpracování projektové dokumentace – Velké Chvalovice (opakování)". Navýšení ceny činí 30.000,- Kč bez DPH.

29. 1. 2024IHNED (29. 1. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-43-4/24
Bod programu: Přidělení bytu v Pečkách, ul. Chvalovická č.p. 1042

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 1042, ul. Chvalovická v Pečkách mezi městem Pečky a paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na dobu neurčitou.

29. 1. 2024Martina Hrázská12. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-44-4/24
Bod programu: Dar - MUDr. Jandová

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě █​█​█​█​█​█​█​█​ paní MUDr. Jaroslavě Jandové k ocenění dlouholeté práce praktického lékaře v Pečkách.

29. 1. 2024Marcela Bahníková29. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-45-4/24
Bod programu: Dar - veřejná sbírka

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč do sbírky DONIO "Lucinka, princezna bojovnice."

29. 1. 2024Marcela Bahníková5. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-46-4/24
Bod programu: Platový výměr ředitele Kulturního střediska města Pečky

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje platový výměr ředitele Kulturního střediska města Pečky pana Lukáše Hanzelína platný od 1.2.2024.

29. 1. 2024Pavlína Nepovímová1. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-47-4/24
Bod programu: Platový výměr ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje platový výměr ředitelky MŠ MAŠINKA Pečky paní Bc. Květy Bubeníčkové platný od 1.2.2024.

29. 1. 2024Pavlína Nepovímová1. 2. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-48-4/24
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2024.

29. 1. 2024IHNED (29. 1. 2024)pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-49-4/24
Bod programu: Projektový záměr "Multifunkční učebna č. 5 SB" Základní škola Pečky, okres Kolín

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje předložení projektového záměru „Multifunkční učebna č. 5 SB“ žadatelem Základní škola Pečky, okres Kolín, v rámci 2. Výzvy MAS Podlipansko, o.p.s. Infrastruktura základních škol ve vazbě na 48. Výzvu k předkládání žádostí z IROP 2021-2027 Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD) a jeho následnou realizaci.

29. 1. 2024Michala Dekiská12. 2. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-50-4/24
Bod programu: Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) a ustanovení komise

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) mimo režim zákonač.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněním na profilu zadavatele a ustanovení komise ve složení:
členové: Ing. Martin Jedlička - 2. místostarosta, Ing. Petr Dürr - velitel jednotky JPOII, Marcela Bahníková - vedoucí ekonomického odboru
náhradníci: Milan Paluska - starosta, Lukáš Hanzelín - člen JPO-II, Bc. Pavlína Nepovímová, DiS. - tajemnice

29. 1. 2024Michala Dekiská12. 2. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0