Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

ZÁPIS ze schůze rady č. 4/2024
Město Pečky
datum: 29. 1. 2024, čas: 15:00

Prezence:
Přítomni: (6) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
Omluveni: (1) Ing. Hana Kuprová
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Eva Strnadová
Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno 29.01.2024 v 15:08:50

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:08:55
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
Ověřovatelé: Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar
Předsedající: Milan Paluska
Bod byl přijat bez hlasování.
Diskuze zahájena v 15:08:55
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:10:14

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:10:19
Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Aktuální informace vedení města
4. Zápis z jednání Komise kulturní a pracovní skupiny pro oslavy 100 let povýšení Peček na město
5. Zápis z jednání Komise stavebně-dopravní a životního prostředí
6. „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6034983/146419“ s fy. ČEZ Distribuce, a.s.
7. Plán hospodářské činnosti na rok 2024
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekční práce, autorský dozor a další činnosti
9. Přidělení bytu v Pečkách, ul. Chvalovická č.p. 1042
10. Dar - MUDr. Jandová
11. Dar - veřejná sbírka
12. Platový výměr ředitele Kulturního střediska města Pečky
13. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky
14. Rozpočtové opatření č. 1/2024
15. Projektový záměr "Multifunkční učebna č. 5 SB" Základní škola Pečky, okres Kolín
16. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) a ustanovení komise
17. Kontrola plnění usnesení

Diskuze zahájena v 15:10:19
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 15:11:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-35-4/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (29. 1. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:11:17

3. Aktuální informace vedení města (bod číslo 3)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:11:22

Důvodová zpráva:

starosta města
- informace o návrhu řešení umístění "zrcadla" při výjezdu z areálu Bratří Jouzové na ulici Tř.5. května, Pečky
- informace o řešení výjezdu ze stavby výstavby RD do ulice P. Bezruče, Pečky,  zprůchodnění přilehlého chodníku
- informace o uzavření darovací smlouvy na vyřazení vozidla MP hl. m. Prahy o jehož bezúplatný převod požádala MP Pečky
- informace o kontrolním dni na stavbě - kabiny AFK Pečky
- informace o kolaudačním řízení stavby na úpravně vody dne 30.1.2024 
Zdeněk Fejfar
- informace o finální verzi "Generel vodovodu města Pečky"
tajemnice 
- informace o zapojení se do projektu "Ukliďme Česko" dne 12.3.2024
Diskuze zahájena v 15:11:22
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Pavlína Nepovímová
V 15:29:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Věře Růžičkové zajistit cenovou nabídku na nákup 3ks defibrilátorů do objektů:  Kulturní dům města Pečky, Parkhala, areál AFK Pečky s obsluhou jako u již stávajících defibrilátorů.
Hlasování
pro: (6) Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-36-4/24
zodpovídá: Věra Růžičková
termín: 12. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:52:06

4. Zápis z jednání Komise kulturní a pracovní skupiny pro oslavy 100 let povýšení Peček na město (bod číslo 4)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:52:11

Důvodová zpráva:

Předseda Kulturní komise Ing. Martin Jedlička předkládá na vědomí RM zápis z jednání dne 9.1.2024.
Diskuze zahájena v 15:52:11
K tomuto bodu se vyjádřili: Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek
Rada bere materiály předložené k bodu č. 4 - Zápis z jednání Komise kulturní a pracovní skupiny pro oslavy 100 let povýšení Peček na město na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:14:10

5. Zápis z jednání Komise stavebně-dopravní a životního prostředí (bod číslo 5)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:14:14

Důvodová zpráva:

Předseda Komise stavebně-dopravní a ŽP Ing. Petr Dürr předkládá na vědomí RM zápis z jednání dne 17.1.2024. 
Diskuze zahájena v 16:14:14
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek
V 16:26:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá referentce oddělení dopravy Ing. Janě Zindrové řešit reklamaci propadlého oddělovacího pruhu v ulici Tř. Jana Švermy u vlastníka komunikace KSÚS Středočeský kraj.
Hlasování
pro: (6) Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-37-4/24
zodpovídá: Ing. Petr Dürr
termín: 31. 3. 2024
V 16:30:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá referentce oddělení dopravy Ing. Janě Zindrové zrealizovat opravu části chodníku v ulici Tř. Jana Švermy, konkrétně od ulice Svobody až po stojan EKO-voda.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-38-4/24
zodpovídá: Ing. Petr Dürr
termín: 31. 3. 2024
V 16:48:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města ukládá investičnímu technikovi Petře Kutové připravit možnosti odvodnění cest na místním hřbitově.
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-39-4/24
zodpovídá: Ing. Petr Dürr
termín: 31. 7. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:49:44

6. „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6034983/146419“ s fy. ČEZ Distribuce, a.s. (bod číslo 6)

Předkladatel: Jana Najbrtová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:49:49

Důvodová zpráva:

Firma ČEZ Distribuce,a.s. plánuje demontáž stávajícího venkovního vedení VN (objekt bývalé TONY) a na pozemku v majetku města, z tohoto důvodu chce postavit nový příhradový stožár. Po osobním jednání s projektantem bylo domluveno, že se pokusí vymyslet jinou variantu tak, aby nedošlo ke znehodnocení pozemku v majetku města. Tato akce vznikla na základě požadavku vlastníka bývalé TONY, a.s.
Diskuze zahájena v 16:49:49
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 16:53:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Najbrtová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VBř a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034983/146419“ mezi Městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká částí pozemků v majetku města č. parc. 2271/5 a 2273/27 v obci  a k.ú. Pečky. Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu  ve výši 6.500,-Kč + DPH. Jedná se o umístění nového příhradového sloupu.
Hlasování
pro: (0)
proti (2) Ing. Martin Jedlička, Milan Paluska
zdržel se: (4) Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar
nehlasoval: (0)

Návrh nebyl přijat
Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:55:37

7. Plán hospodářské činnosti na rok 2024 (bod číslo 7)

Předkladatel: Věra Růžičková
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:55:41

Důvodová zpráva:

Předkládáme ke schválení Plán hospodářské činnosti na rok 2024 s doplněnými cenami.
Diskuze zahájena v 16:55:41
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr
V 16:59:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Věra Růžičková") v tomto znění:
Rada města schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2024.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-40-4/24
zodpovídá: Věra Růžičková
termín: 12. 2. 2024
V 17:02:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Věra Růžičková") v tomto znění:
Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Věře Růžičkové předkládat plnění plánu HČ vždy na konci čtvrtletí.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-41-4/24
zodpovídá: Věra Růžičková
termín: 12. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:02:59

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekční práce, autorský dozor a další činnosti (bod číslo 8)

Předkladatel: Petra Kutová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:03:03

Důvodová zpráva:

Z důvodu zajištění služeb inženýrské činnosti, která má za následek změnu celkové ceny za provedení díla žádáme o schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekční práce, autorský dozor a další činnosti, uzavřené 27.02.2023 se subjektem REINVEST spol. s r.o. na akci "Zpracování projektové dokumentace – Velké Chvalovice (opakování)". Navýšení ceny činí 30.000,- Kč bez DPH. Celková cena za výkon všech činností dle smlouvy je stanovena ve výši 975.600 Kč bez DPH.
Diskuze zahájena v 17:03:03
K tomuto bodu se vyjádřili: Zdeněk Fejfar
V 17:05:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Kutová") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Pečky a firmou REINVEST spol. s r.o., IČO: 65410840, Praha 4-Lhotka na projekční práce, autorský dozor a další činnosti na akci "Zpracování projektové dokumentace – Velké Chvalovice (opakování)". Navýšení ceny činí 30.000,- Kč bez DPH.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-42-4/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (29. 1. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:05:33

9. Přidělení bytu v Pečkách, ul. Chvalovická č.p. 1042 (bod číslo 9)

Předkladatel: Martina Hrázská
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:05:37

Důvodová zpráva:

Ze seznamu podaných žádostí o přidělení bytu, byla na jednání bytové komise dne 6.9.2023 jako náhradník vybrána paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​. Byt č. 5, na který má být uzavřena smlouva o pronájmu se nachází na adrese, Chvalovická  č.p. 1042 v Pečkách. Výše nájmu byla stanovena na 133,33 Kč/m2, tj. 3.640,- Kč.
Diskuze zahájena v 17:05:37
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
V 17:08:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martina Hrázská") v tomto znění:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 1042, ul. Chvalovická v Pečkách mezi městem Pečky a paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na dobu neurčitou.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-43-4/24
zodpovídá: Martina Hrázská
termín: 12. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:08:07

10. Dar - MUDr. Jandová (bod číslo 10)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:08:12

Důvodová zpráva:

Navrhujeme poskytnutí daru paní MUDr. Jandové v hodnotě █​█​█​█​█​█​█​█​ ( nákupní poukázky do zahradnického centra ) k ocenění dlouhodobé práce v Pečkách v souvislosti s ukončením její lékařské praxe. 
Diskuze zahájena v 17:08:12
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:10:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě █​█​█​█​█​█​█​█​ paní MUDr. Jaroslavě Jandové k ocenění dlouholeté práce praktického lékaře v Pečkách.
Hlasování
pro: (6) Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-44-4/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 29. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:10:44

11. Dar - veřejná sbírka (bod číslo 11)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:10:56

Důvodová zpráva:

Navrhujeme poskytnout finanční dar do sbírky  DONIO  "Lucinka, princezna bojovnice", do sbírky byl vložen výtěžek charitativních závodů Taekwoon-do Pečecký pohár 2024. 
Diskuze zahájena v 17:10:56
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska
V 17:12:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč do sbírky DONIO "Lucinka, princezna bojovnice."
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-45-4/24
zodpovídá: Marcela Bahníková
termín: 5. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:12:49

12. Platový výměr ředitele Kulturního střediska města Pečky (bod číslo 12)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:12:55

Důvodová zpráva:

RM stanoví plat ředitelům příspěvkových organizací v souladu se ZP a Nařízením vlády č. 341/2007 Sb.
Po dosažení započitatelné praxe 12 let postupuje od 1.2.2024 ředitel KS pan Lukáš Hanzelín do 8. platového stupně, zároveň navrhujeme navýšení příplatku za vedení o █​█​█​ Kč.
Diskuze zahájena v 17:12:55
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek
V 17:26:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje platový výměr ředitele Kulturního střediska města Pečky pana Lukáše Hanzelína platný od 1.2.2024.
Hlasování
pro: (6) Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-46-4/24
zodpovídá: Pavlína Nepovímová
termín: 1. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:26:15

13. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky (bod číslo 13)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:26:19

Důvodová zpráva:

RM stanoví plat ředitelům příspěvkových organizací v souladu se ZP a Nařízením vlády č. 341/2007 Sb.
S účinností od  1.2.2024 navrhujeme stanovení osobního příplatku ve výši █​█​█​█​█​█​█​█​█​ ředitelce MŠ MAŠINKA paní Bc. Květě Bubeníčkové.
Diskuze zahájena v 17:26:19
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková
V 17:30:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje platový výměr ředitelky MŠ MAŠINKA Pečky paní Bc. Květy Bubeníčkové platný od 1.2.2024.
Hlasování
pro: (5) Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Ing. Martin Jedlička

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-47-4/24
zodpovídá: Pavlína Nepovímová
termín: 1. 2. 2024
V 17:30:34 odešel Ing. Martin Jedlička, přítomno 5 radních.
Aktualizovaný stav prezence:
Přítomni: (5) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek
Omluveni: (1) Ing. Hana Kuprová
Nepřítomni: (1) Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:30:50

14. Rozpočtové opatření č. 1/2024 (bod číslo 14)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:30:55

Důvodová zpráva:

Rozpočtovým opatřením se zvyšují výdaje v řádku " údržba městského rozhlasu" z důvodu provedení revize a servisu systému, včetně ústředny.
Diskuze zahájena v 17:30:55
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
V 17:36:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2024.
Hlasování
pro: (5) Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-48-4/24
zodpovídá:  
termín: IHNED (29. 1. 2024)
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:36:57

15. Projektový záměr "Multifunkční učebna č. 5 SB" Základní škola Pečky, okres Kolín (bod číslo 15)

Předkladatel: Luboš Zajíc
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:37:03

Důvodová zpráva:

Žádost o schválení předložení projektového záměru „Multifunkční učebna č. 5 SB“ žadatelem Základní škola Pečky, okres Kolín, v rámci 2. Výzvy MAS Podlipansko, o.p.s. Infrastruktura základních škol ve vazbě na 48. Výzvu k předkládání žádostí z IROP 2021-2027 Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD) a jeho následné realizace.
Jedná se o vybudování nové multifunkční učebny č. 5 v 1. NP SB ze stávající učebny využívané jako sborovna a modernizaci kabinetu č. 40 ve 3. NP SB pro pedagogické pracovníky, ve stávajícím objektu občanské vybavenosti č.p. 342, Tř. Jana Švermy, Pečky, na pozemku parc. č. st. 20 v k.ú. Pečky, ve vlastnictví Města Pečky.
Realizace zahrnuje nákup a instalaci vybavení a zařizovacích předmětů, elektro a datové rozvody, výměnu podlahové krytiny, drobné zednické práce – oprava zdí, výmalba, zazdění vybraných vnitřních otvorů (v kabinetu – dveře a výklenek).
Výsledkem realizace je nová jazyková a environmentální učebna s výukou robotiky pro 24 žáků a modernizované zázemí pro 6 pedagogů.
Předpokládané celkové způsobilé výdaje do 2 mil. Kč vč. DPH, dotace ve výši až 95 % celkových způsobilých výdajů.
Předpokládaný termín fyzické realizace projektu 2024/2025.
Diskuze zahájena v 17:37:03
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar
V 17:39:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Luboš Zajíc") v tomto znění:
Rada města schvaluje předložení projektového záměru „Multifunkční učebna č. 5 SB“ žadatelem Základní škola Pečky, okres Kolín, v rámci 2. Výzvy MAS Podlipansko, o.p.s. Infrastruktura základních škol ve vazbě na 48. Výzvu k předkládání žádostí z IROP 2021-2027 Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD) a jeho následnou realizaci.
Hlasování
pro: (5) Ing. Petr Dürr, Milan Paluska, Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-49-4/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 12. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:39:42

16. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) a ustanovení komise (bod číslo 16)

Předkladatel: Ing. Martin Jedlička
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:39:47

Důvodová zpráva:

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněním na profilu zadavatele, z důvodu zrušení VŘ "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_1) - viz bod č. 9 z jednání 3/2024 RM, usnesení UR-34-3/24.  
Poskytovatelům dotace (MV - GŘ HZS ČR a Středočeský kraj) odeslána žádost o prodloužení termínu dokončení realizace projektu v souladu se zadávací dokumentací.
Složení hodnotící komise:
členové: Ing. Martin Jedlička - 2. místostarosta, Ing. Petr Dürr - velitel jednotky JPO-II, Marcela Bahníková - vedoucí ekonomického odboru
náhradníci: Milan Paluska - starosta, Lukáš Hanzelín - člen JPO-II, Bc. Pavlína Nepovímová, DiS. - tajemnice
Diskuze zahájena v 17:39:47
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek
V 17:42:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Jedlička") v tomto znění:
Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele plnění veřejné zakázky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_2) mimo režim zákonač.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněním na profilu zadavatele a ustanovení komise ve složení:
členové: Ing. Martin Jedlička - 2. místostarosta, Ing. Petr Dürr - velitel jednotky JPOII, Marcela Bahníková - vedoucí ekonomického odboru
náhradníci: Milan Paluska - starosta, Lukáš Hanzelín - člen JPO-II, Bc. Pavlína Nepovímová, DiS. - tajemnice
Hlasování
pro: (5) Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Petr Dürr, Ivana Trčková, Milan Paluska
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-50-4/24
zodpovídá: Michala Dekiská
termín: 12. 2. 2024
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:42:58

17. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 17)

Předkladatel: Milan Paluska
Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:43:02
Diskuze zahájena v 17:43:02
K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Pavlína Nepovímová
Rada bere materiály předložené k bodu č. 17 - Kontrola plnění usnesení na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:44:33
Jednání ukončeno 29.01.2024 v 17:45:01

Ověřeno ověřovateli:
1)   30. 1. 2024 13:18 Ing. Karel Krištoufek
2)   30. 1. 2024 13:56 Zdeněk Fejfar